Akadálymentes verzió

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

Kódszám

OKMIR00127

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha a közlekedési hatóság megállapította a jármű műszaki adatait és a Műszaki adatlap a jármű környezetvédelmi osztályaként a környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó besorolást tartalmazza, a gépkocsit világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával kell ellátni. A rendszámtábla kiadására átrendszámozással és rendszámtábla cserével is sor kerülhet. A rendszámtábla cseréje azt jelenti, hogy a rendszámtáblákat az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben (világoszöld) történő legyártást követően adják ki.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jármű tulajdonosa vagy a képviselője (pl. meghatalmazott).


Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- Műszaki vizsgálati bizonyítványt, az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítójának megállapítása érdekében 
(a közlekedési igazgatási hatóság a műszaki adatokat a    közlekedési hatóságtól elektronikus úton átveszi)

- az ügyfél-azonosító okmányt
személyes megjelenés esetén az ügyfél,
képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott 
§  személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
jogi személy esetében
§  ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített  másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
§  a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot


Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:

- a rendszámtáblát,

- a forgalmi engedélyt,

- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 db rendszámtábláért fizetendő díj: 8.500 Ft
2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártása engedélyezésének díja: 12.300 Ft
Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000 Ft

Díj:
A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján kell megfizetni. A díj fizetésére vonatkozó kötelezettség az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges műszaki feltételek a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál rendelkezésre állnak.

Az illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján, vagy

  • amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
  •  bankkártyával vagy
  •  házipénztárba készpénzzel, vagy
  •  az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában az alábbi adatok feltüntetésével:
  •  a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,
  •  időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,
  •  regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosítószám.

kell megfizetni.Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.

Sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.

Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség a fellebbezésre.Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

az első fokon eljárt a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

A benyújtási határidő:

a döntés közlésétől számított tizenöt (15) napon belül 

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, azaz a rendszámtáblákért fizetendő díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki állapítja meg, hogy környezetkímélő a gépkocsim?
Annak megállapítására, hogy a jármű környezetkímélő gépkocsinak minősül-e (azaz mely környezetvédelmi osztályba kell sorolni, illetve a már meg lévő osztályba sorolás módosítható-e) a közlekedési hatóság jogosult.

Mivel tudom igazolni, hogy környezetkímélő a gépkocsim?
A közlekedési hatóság a  Műszaki Adatlapon tünteti fel a gépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolását (5E, 5P, 5N, 5Z). A Műszaki adatlapot elektronikus úton továbbítja a nyilvántartó részére, ami elektronikusan a közlekedési igazgatási hatóságok rendelkezésére áll.

Megtarthatom az eredeti rendszámtáblám karaktereit vagy kötelező átrendszámoztatni a gépkocsit?
Igen, a rendszámtábla eredeti karakterei megtarthatók, ebben az esetben a rendszámtábla világoszöld alapszínben történő legyártását lehet kérni. Ebben az esetben nem történik meg azonnal a rendszámtábla cseréje, mert azt le kell gyártani.

Sárga (taxi) rendszámtábla van a környezetkímélő gépkocsimon. Kérhetek rá világoszöld alapszínű rendszámtáblát?
Igen, a sárga alapszínű rendszámtábla cseréje is kérhető, amennyiben környezetkímélő gépkocsiról van szó.

A forgalmi engedélyt is le kell cserélni, ha világoszöld rendszámtáblát kap a gépkocsim?
Abban az esetben igen, ha átrendszámozással (az eredeti karalterektől eltérő karakterű rendszámtábla kiadása) kerül a világoszöld rendszámtábla a környezetkímélő gépkocsira, tehát a karakterei megváltoznak.

Egyedileg előállított, egyénileg  rendszámtáblám van. Ha nem környezetkímélő gépkocsira szeretném áttenni, a világoszöld alapszínű rendszámtáblát lecserélhetem fehér alapszínű egyedileg előállított, egyénileg kiválasztott rendszámtáblára?
Igen.

Környezetkímélő gépkocsi átírásakor kell vagyonszerzési (átírási) illetéket fizetni?
Nem, a környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése mentes a vagyonszerzési illeték alól.

Fontosabb fogalmak

környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

elektromos gépkocsi:

a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);

a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága - az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve - legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);

a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).

Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négykerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.

Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.

A négykerekű motorkerékpár (L7e) és a háromkerekű motorkerékpár (L5e) nem gépkocsi, ezért ezekbe a járműkategóriákba tartozó motorkerékpárokra világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla nem adható ki.


Vonatkozó jogszabályok


Kulcsszavak

zöld rendszám - világoszöld alapszínű különleges rendszámtábla; Műszaki adatlap; rendszámtábla csere; átrendszámozás; illeték; díj;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858