Akadálymentes verzió

Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00009

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre közúti személyszállítási engedélyt ad ki. A közúti személyszállítási engedélyt (a továbbiakban: tevékenységi engedély) - továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat - a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki, abban az esetben, ha a kérelmező megfelel az 1071/2009/EK rendeletben, továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek. (A közlekedési hatóság a személyszállítási közösségi engedélyt annak a gazdálkodó szervezetnek a részére adja ki, amelynek közúti személyszállítási engedélye van, és megfelel a 611/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1073/2009/EK rendeletben az adott engedélyre meghatározott feltételeknek)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Gazdálkodó szervezet

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett személyszállításra kéri. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy (vezető), a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint – egyszemélyes gazdasági társaság esetén – a gazdasági társaság tulajdonosa megfelelnek a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket. (A személyszállítási közösségi engedély esetén annak igazolása, hogy a gazdálkodó szervezetnek közúti személyszállítási engedélye van, és megfelel a 611/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1073/2009/EK rendeletben az adott engedélyre meghatározott feltételeknek.)

Milyen iratok szükségesek?

Tevékenységi engedély esetén: - a társasági szerződés, az alapító okirat, - a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14.§ (3b) bekezdés kivételével - a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, illetve - egyéni vállalkozó esetén - a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány másolata,
- a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok másolata,
- az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélyeének másolata, valamint
- ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló - a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó - szerződés vagy nyilatkozat
másolatát.
Más tagállam gazdálkodó szervezete, illetve állampolgára esetén a jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a megfelelő pénzügyi helyzet teljesítésének igazolására az adott tagállam illetékes hatósága (szervezete) által erre a célra kiállított dokumentumok másolatát kell a kérelemhez csatolni. (Személyszállítási közösségi engedély esetén: érvényes közúti személyszállítási engedély, kimutatás a gépjárművekről, szakmai alkalmasság igazolása)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
1. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4.700,-Ft.
továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja
- 50 járműig 1.600,-Ft.
- 51-100 járműig 795,-Ft.
- 100 jármű felett 335,-Ft.
2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére 94.050,-Ft, a közösségi engedély egy járműve vonatkozó hiteles másolata díja 4.800 Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: IGEN

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Megkezdhető e a tevékenység végzése az engedély, engedélykivonatok hiányában? Közúti személyszállítási tevékenység csak az engedély, engedélykivonatok birtokában végezhető.
A szakmai irányító 10 évnél régebbi vállalkozói vizsgabizonyítványával kiadható e az engedély? A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes.

Fontosabb fogalmak

Autóbusszal díj ellenében végzett belföldi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, és utas csak Magyarország területén szállhat fel az autóbuszra és csak ott szállhat le arról; Autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél
- a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de az utazás során Magyarország területén kívül az autóbuszra utas szállhat fel, vagy arról utas szállhat le,
- az utas-szállítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
- az utas-szállítás megkezdésének a helye is és befejezésének a helye is Magyarország területén kívül van, de az utazás során Magyarország területén az autóbuszra utas szállhat fel vagy arról utas szállhat le;
Közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás: menetrend alapján díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatás, amelyet az utazási feltételek megtartásával bárki igénybe vehet;
Különjárati személyszállítás: személyek - megrendelő vagy szolgáltató által összeállított - csoportjának autóbusszal díj ellenében végzett nem menetrend szerinti szállítása;
Menetrend szerinti személyszállítás: autóbusszal menetrend alapján díj ellenében végzett személyszállítás; Gazdálkodó szervezet szakmai irányítását ellátó személy: az a személy, aki ténylegesen és folyamatosan szervezi és irányítja a gazdálkodó szervezet közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységét;
Gazdálkodó szervezet székhelye: az a helység (és ezen belül az a hely), ahol a gazdálkodó szervezetet megalapítják; az alapítást követő változás esetén a gazdálkodó szervezet székhelye az a helység (és ezen belül az a hely), amelyet az erre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban székhelyként megneveznek;

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szóló 19. § (1), (1a), (4) bekezdés ;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §,

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 21. pont,

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 8. § (2) bekezdés b) pont, (4) bekezdés, 14. § (1), (2), (3), (3a), (4), (5) bekezdés, 15. § (3) bekezdés, 27. § (3) bekezdés;
a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet 11. cikk (3) bekezdés;
az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 611/2012/EU bizottsági rendelet 4. cikk;
a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1., 2. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §.

Kulcsszavak

Belföldi személyszállítás, Nemzetközi személyszállítás, Közforgalmú szemályszállítás, Különjártai személyszállítás, Személyszállítási engedély, engedélykivonat, közösségi engedély, közösségi engedély hiteles másolat, szakmai irányító, vállalkozói vizsgabizonyítvány, kijelölt szakmai vezető, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858