Akadálymentes verzió

Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00011

Az ügy rövid leírása

A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges a saját számlás közúti áruszállítás végzéséhez közúti áruszállítási igazolvány olyan tehergépjármű igénybevétele esetén, amelyre a közlekedési hatóság tevékenységi engedélykivonatot állított ki.
A közúti áruszállítási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) - járművenként két példányban, kérelemre - a közlekedési hatóság adja ki. Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha a jármű üzemeltetője nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett tevékenysége mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás feltételeinek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Gazdálkodó szervezet

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni a hatóság döntésére való kifejezett kérelmet, a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét, vezetőjének a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt járművet, rendszám szerint, valamint a jármű üzemeltetésének jogcímét és telephelyét (tárolási helyét).

Milyen iratok szükségesek?

- a társasági szerződés, az alapító okirat, illetve - egyéni vállalkozó esetén - a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,
- ha a tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló - a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó - szerződés vagy nyilatkozat
másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték: 3.000,-Ft Az eljárási díj megfizetésének módja: a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: Illetékes megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000,-Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Végezhető e sajátszámlás közúti áruszállítás az igazolvány hiányában? Sajátszámlás áruszállítás az igazolványok birtokában végezhető. A saját számlás áruszállítási igazolványt a járművön kell e tartani? Igen, az igazolvány 1 példányát a járművön, 1 példányát pedig a vállalkozás székhelyén kell tartani. Kell e menetlevelet vezetni? A saját számlás áruszállítást végző jármű a közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt. Milyen okmányt kell a járművön tartani, ha azt nem a tulajdonos vezeti? Ha a járművet személyesen nem a tulajdonos vagy az üzemeltető vezeti, az igazolvány csak olyan dokumentummal együtt hatályos, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a járművet vezető személy az üzemeltető tagja, vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Fontosabb fogalmak

Saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak tehergépjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha a
- a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző által üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel végzik a szállítást;
- a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt tehergépjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi;
Áruszállítási igazolvány: Magyarország területén belföldi forgalomban 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető Gazdálkodó szervezet székhelye: az a helység (és ezen belül az a hely), ahol a gazdálkodó szervezetet megalapítják; az alapítást követő változás esetén a gazdálkodó szervezet székhelye az a helység (és ezen belül az a hely), amelyet az erre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban székhelyként megneveznek;

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19.§ (1) és (1a), (4) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 12. pont,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pont, 14. pont, 29. §, 31. § (1) és (2) bekezdés, 31. § (3) és (6) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

áruszállítási igazolvány, gazdálkodó szervezet, sajátszámlás, közlekedési hatóság,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858