Akadálymentes verzió

Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00014

Az ügy rövid leírása

A járművek forgalomba helyezése a közlekedési hatóság által, a jármű vizsgálatát követően kiadott okmányok alapján, a
közlekedési igazgatási hatóság eljárásában (kormányablakok) valósul meg.

A külföldről származó járművek alapvetően két csoportra oszthatók a származási helyüket tekintve, az egyikbe az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államból (EU tagállamokból és Izlandról, Liechtensteinből
Norvégiából, továbbá Svájcból) származó járművek tartoznak, a másikba az úgynevezett harmadik országból származóak
tartoznak (amelyek nem az első csoportba tartozó országok).


Az első csoport esetében az ügyfél kérelmére a jármű-honosítási eljárást (KOZLF00015 ügyleírás) folytatja le a
közlekedési hatóság, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.
A honosítási eljárást követően nincs szükség a jármű forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatára.
Amennyiben a jármű-honosítási eljárás lefolytatásához szükséges feltételek nem állnak fenn (harmadik országbeli a jármű,
érvénytelen a műszaki vizsgálat érvényessége, okmányhiány stb.), akkor egyedi forgalomba helyezési engedély kiadását
kérheti az ügyfél a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadásakor ellenőrizni kell, hogy a
jármű megfelel-e a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendeletben előírt követelményeknek, jóváhagyási kötelezettségeknek.
Ha harmadik országbeli a jármű, akkor az Európai Unió által támasztott műszaki követelményeknek való megfelelőséget
igazoló dokumentum is szükségessé válhat.


Az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell az ügyfélnek kérnie a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat
elvégzését is (KOZLF00026 ügyleírás). Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti
műszaki vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A közlekedési hatóság a vizsgáló állomáson – a jármű bemutatásával – a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárást eljárást (és az azt követő forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatot.).

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmet, a jármű adatait, külföldi okmány száma.

Milyen iratok szükségesek?

Külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, amennyiben rendelkezésre áll a gyártó által, az adott járműhöz kiadott COC
okmány, stb.). Vámokmány (harmadik országból származó jármű esetében). A jármű tulajdonjogát igazoló okmányok.

Amennyiben nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, továbbá
Svájcban nyilvántartásba vett a jármű, akkor az Európai Unió által támasztott műszaki követelményeknek való
megfelelőséget igazoló dokumentum is szükséges lehet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyedi forgalomba helyezési engedély igazgatási szolgáltatási díja: 22.800,-Ft

Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban, vagy bankszámlák közötti átutalással.

(Az azt követő forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat díja jármű fajtától függően a vonatkozó jogszabály 1. számú
melléklet 4. pontja szerint.)

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal (lakó/tqrtózkodási hely, illetve székhely/telephely/fióktelep szerint illetékes)

Ügyintézés határideje

sommás eljárásban: 8 nap, teljes eljárásban: 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: a döntés csak bírósági úton támadható meg

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): eljáró hatóság székhelye szerint illetékes törvényszék

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell a keresetlevelet benyújtani

A benyújtási határidő: a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani

A fellebbezési illeték mértéke: a bírósági eljárással kapcsolatos illetékfizetési kötelezettség megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján történik

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi az egyedi forgalomba helyezési eljárás díja? 22.800,-Ft;

Egyedi forgalomba helyezési eljárás a műszaki vizsgálattal együtt lefolytatható? Igen;

Meddig érvényes az egyedi forgalomba helyezési engedély? 6 hónapig;

Az egyes járműalkatrészekre, tartozékokra, járműtulajdonságokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségeknek való megfelelőségét mivel lehet igazolni? Jóváhagyás, típusvizsgálói vagy gyártói tanúsítással.

Fontosabb fogalmak

Forgalomba helyezés: a jármű első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kormányablakban történő kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg.

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat: a forgalomba nem helyezett jármű közlekedési hatóság általi műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik

 

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 22.§ (3) bekezdés, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 3. § (2) bekezdés,4. § (8) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, a közúti
közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont; a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet; a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 3.1. pont;az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 50. § (2), 80. § (1), 116. § (4) bekezdés a) pontja,114. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése; a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése 12. § (1) - (2) bekezdése, 13. § (1)
bekezdése, 77. § (1)-(2) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

jármű, egyedi, forgalomba helyezési engedély, érvényesség, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858