Akadálymentes verzió

Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00015

Az ügy rövid leírása

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra - a rendeletben foglalt eltéréssel - az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.
A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi
jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott
a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát;
vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási
tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá
b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási
országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonos

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a jármű adatait, külföldi okmány számát, műszaki és környezetvédelmi érvényességét.

Milyen iratok szükségesek?

A származási ország hatósága által kiadott
a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát;
vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási
tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá
b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási
országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 8.000,-Ft
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban, vagy bankszámlák közötti átutalással.

Hol intézhetem el?

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: a fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi a honosítási eljárás díja? 8.000,-Ft.
Svájcból származó járművet is lehet honosítani? Igen, ha teljesülnek a honosításra vonatkozó feltételek., ugyanis a Svájcban nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű is közösségi jármű.
Milyen okmányok kellenek a jármű honosításához? Külföldi járműokmány, külföldi hatóság által kiadott származásigazoló okmány, valamint a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti érvényes okmány. Honosítással együtt kérhető a jármű műszaki vizsgálata is? Igen, a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása érdekében kérheti a tulajdonos.

Fontosabb fogalmak

Közösségi jármű: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, továbbá Svájcban nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű.
Jármű-honosítási eljárás: a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárás, amelyben a közlekedési hatóság elismeri a jármű forgalomban tartására a származási országban megszerzett jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 22. § (3) bekezdés, 23. § (7) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4. § (13) bekezdés, 4/C.§; a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet;
a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet; a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 3.1.1. pont ;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 98. § (1)bekezdés, 99. § (1)bekezdés, 102. § (1)bekezdés.

Kulcsszavak

jármű honosítás, műszaki érvényesség, szemle, közösségi jármű, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858