Akadálymentes verzió

Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00016

Az ügy rövid leírása

A jármű összeépítése esetén a közlekedési hatóság igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre összeépítési engedélyt ad ki. Az összeépítési engedély időbeli hatálya egy év. Az összeépítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedésről szóló törvény szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt. Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet vonatkozó jogszabályi hely 9. § (3) bekezdés a)-f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető:
a) az egyedi vagy kis sorozatú gyártásra a 9/A. §-ban meghatározott feltételek szerint,
b) különleges - a közúti áruszállításra nem alkalmas - egyedi rendeltetésű, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó lassú jármű (munkagép),
c) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű fék nélküli vagy ráfutófékes pótkocsi,
d) a 19/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű jármű, továbbá
e) az MR. 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű,
f) trolibusz.
Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria felhasználásával.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonos

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmet, jármű adatait.

Milyen iratok szükségesek?

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk részében meghatározott, a közúti közlekedésről szóló törvény szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentáció, Jármű összeépítéséhez beépített minősített alkatrészek igazolásai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Összeépítési engedély 17.600,-Ft.
Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) összeépítési engedély 175.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban, vagy bankszámlák közötti átutalással.

Hol intézhetem el?

 a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN

Jogorvoslati lehetőség részletei: az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az engedéllyel összeépített járművet hol kell forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatra állítani? A közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson.
Ki készíthet műszaki dokumentációt? A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő. Meddig érvényes az összeépítési engedély? 1 év.

Fontosabb fogalmak

Jármű összeépítés: a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből történő összeszerelése, ha a hazai forgalomba helyezés céljából létrehozott járművek száma nem haladja meg az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2.§ (11) bekezdésben hivatkozott jogszabályban meghatározott darabszámot, illetőleg az ott meghatározott jogszabályok hatálya alá nem tartozó járműkategóriák esetében járműtípusonként évente legfeljebb 50 db;

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 22.§ (3) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 4. pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (1) bekezdés, 9. §; a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet;
a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet;
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont , (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 3.2., 3.2.1. pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1)bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §.

Kulcsszavak

összeépítés, műszaki dokumentáció, pótkocsi, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858