Akadálymentes verzió

Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00017

Az ügy rövid leírása

A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija átalakításához szükséges előzetes engedélyt a közlekedési hatóságtól kell a jármű tulajdonosának kérnie. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt. Az engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését - az engedélyben meghatározott esetekben - az előzetes engedélyt kiadó szerv az engedély záradékolásával igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonos

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a jármű rendszámát, alvázszámát, fajtáját, kategóriáját, gyártmányát, típusát, jármű okmány számát.

Milyen iratok szükségesek?


Az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentáció. Jármű átalakításához beépített minősített alkatrészek igazolásai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Átalakítási engedély 11.800,-Ft.
Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) átalakítási engedély 88.000,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az engedély birtokában a jármű hol vizsgáztatható? A közlekedési felügyelőség által üzemeltetett vizsgáló állomáson.
Mi minősűl típusazonos - engedély nélkül megvalósítható - motorcserének? Típusazonosnak az a motor minősül, amely az eredetivel gyártmány, hengerűrtartalom, teljesítmény, környezetvédelmi osztály és típusjelzés (motorkód) tekintetében maradéktalanul egyezik.
Mit kell csatolni a kérelemhez? Az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt.
Milyen alkatrész használható jármű átalakításához? Új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók.

Fontosabb fogalmak

Jármű átalakítás: a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje.
Nem minősül átalakításnak:
a) olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendelet (a továbbiakban: MR) előírja vagy megengedi,
b) a motor azonos típusú motorra történő cseréje,
c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;
d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;
e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;
f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;
g) a külön jogszabályban11 meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel MR.-ben foglalt követelményeknek,
h) a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,
i) a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő”) utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 22.§ (3) bekezdés, 23. § (5) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 4. pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (2) bekezdés és (3) bekezdés,16. § ;
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet; a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. fejezet 3.3. és 3.3.1. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 16. §

Kulcsszavak

motorcsere, műszaki dokumentáció, jármű átalakítás, átalakítási engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858