Akadálymentes verzió

Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00019

Az ügy rövid leírása

A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata, valamint az ennek keretében elvégzett rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat során - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén - a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (a továbbiakban: vizsgáló állomás) működik közre a tényállás tisztázásában. A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a közlekedési hatóság bírálja el.A közlekedési hatóság az eljárás során a kérelmezőnek a kérelemben megjelölt valamennyi telephelyén helyszíni szemlét tart.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: gépjárműfenntartó szervezet, vállalkozás

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:
a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,
b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,
c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,
d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
a) ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő - az engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül,
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel,
c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 171.200,-Ft. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85.700,-Ft.
A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára, kategóriánként 7.300,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, a kérelem elutasítása esetén van helye fellebbezésnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az internet kapcsolathoz csak fix IP cím a megfelelő? Igen. A kérelmet hol bírálják el? A kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóságnál. Ki kérelmezheti a hatósági szerződés megkötését? Gépjárműfenntartó szervezetként nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég.

Fontosabb fogalmak

Járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármű) végzett, az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység; Műszaki vizsgabiztos: a tanúsító vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését végző, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy.
Környezetvédelmi vizsgabiztos: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében a jármű környezetszennyezésének ellenőrzését végző műszaki vizsgabiztos;
Hatósági szerződés: Ha jogszabály lehetővé teszi, az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett - csak írásban - az ügyféllel hatósági szerződést köthet.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 24/A. § (2) bekezdés, (5) bekezdés;
;
302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról 1-3. §, 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 10. § (9) bekezdés, 12/B. §, 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 2. § (2) bekezdés a) pont, 6. §, 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1. § (1) bekezdés, és 2. § a) pont, 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 1. § (1) bekezdés a) és b) pont és (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. Fejezet 6. pont és II. fejezet 1.1. és 1.2. pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

vizsgáló állomás, műszaki vizsgabiztos, környezetvédelmi vizsgabiztos, járműfenntartó tevékenység, hatósági szerződés, tanúsító szervezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858