Akadálymentes verzió

Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00020

Az ügy rövid leírása

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata során meghatározott adatok igazolása tekintetében a tényállás tisztázásában közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezetek közreműködnek. Az engedélyezési eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a közreműködővel hatósági szerződést köt az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre. Az engedélyezés iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési felügyelőség bírálja el. A hatósági szerződés határozatlan időtartamra szól.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:
a) azon vizsgálóállomások címét, amelyeken a kérelmező előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységet kívánja végezni,
b) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,
c) azon járműkategóriák megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni az előzetes eredetiségvizsgálati hatóság eljárásában.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő - az engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
ba) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi feltételekkel, valamint
bb) a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti következményeinek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték: 3.000,-Ft Az eljárási díj megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával.

Hol intézhetem el?

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, a kérelem elutasítása esetén van helye fellebbezésnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000,-Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az internet kapcsolathoz csak fix IP cím a megfelelő? Igen.
A kérelmet hol bírálják el? A kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóságnál. Ki kérelmezheti a hatósági szerződés megkötését? Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég.

Fontosabb fogalmak

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.
Vizsgálóállomás: a közlekedési hatóság által működtetett telephely, valamint az előzetes eredetiségvizsgálatra az engedélyező hatósággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég által működtetett telephely, amely alkalmas a jármű és a járműokmányok előírt adatainak hiteles felvételezésére, rögzítésére, valamint azoknak a Hivatal részére történő továbbítására; Közreműködő: a közlekedési hatóság az általa működtetett, valamint az engedélyező hatóság által engedélyezett, a jármű előzetes eredetiségvizsgálata során a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9/B. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott adatok igazolása tekintetében a tényállás tisztázásában közreműködő tanúsító szervezetek;
Vizsgáló: az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a Hivatal által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt vizsgálói tevékenység végzésére;

Vonatkozó jogszabályok

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2. § 10. pont, 33/A. § (1)-(2) bekezdés ;
 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 24.pont,
az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § b), d) és e) pontja, 4. §, 5. § (2) bekezdés, 6. § (2) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) és (2) bekezdés, 9. § (3) bekezdés; 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § és 73. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

vizsgálóállomás, közreműködő, vizsgáló, eredetiségvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858