Akadálymentes verzió

Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

Kódszám

KOZLF00021

Az ügy rövid leírása

A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat alapján helyezhető forgalomba. A forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzésére irányuló kérelmet a közlekedési hatóság, vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson lehet benyújtani. A forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzését általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell kérni a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható. Ha a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, ki kell adni a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmét, továbbá az általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély számát.

Milyen iratok szükségesek?

Általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély. A jármű jogszerű birtoklását igazoló okmányok. (adásvételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi nyilatkozat).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.
4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi
a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.
4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)
a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.
4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.
4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.
5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.
5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.
5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.
5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.
5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.
5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

a fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest

Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Személygépkocsi esetében milyen időtartamra kap műszaki érvényességet a jármű? Új személygépkocsi esetében négy évet, használt személygépkocsi esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évet, 3 naptári éven túl két évet, míg a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult személygépkocsi egy évet.
Milyen okmányok kellenek a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgához? A jármű tulajdon- vagy üzembentartói jogát igazoló okmány, forgalomba helyezési engedély (amennyiben az engedélyezés nem egy eljárásban történik), meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el.

Fontosabb fogalmak

Forgalomba helyezés: a jármű közlekedési igazgatási hatóság (okmányirodák-kormányablakok) általi első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg;
Gyártási év: a jármű forgalomba helyezése során a közlekedési hatóság, illetőleg a forgalmazó által az alvázszám alapján meghatározott naptári év, amely a jármű gyártási időpontjára utal. Az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet megelőzően használatba vett jármű esetében a használatbavétel naptári éve tekintendő gyártási évnek;
Első használatba vétel: a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja;
Forgalomba helyezés előtti vizsgálat: a forgalomba nem helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 22.§ (3) bekezdés, 23. § (3) és (5) bekezdés;                                                                                                                                      
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 1.pont;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bek a), b), c) és h) pont, 10. §, 11. § (1) bekezdés, 5. sz. melléklet; a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. fejezet 4. és 5. pont;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (8) bekezdés

Kulcsszavak

Műszaki adatlap, forgalomba helyezés, forgalomba helyezés előtti vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858