Akadálymentes verzió

Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00022

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos műszaki vizsgálatot követően a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet alapján hosszabbítja meg.  Az időszakos műszaki vizsgálaton a közlekedési hatóság által üzemeltetett, vagy az általa engedélyezett vizsgáló állomáson, a jármű műszerekkel és szemrevételezéssel végzett vizsgálata során a vizsgabiztos a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni, továbbá gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - rögzíti a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is. Az időszakos műszaki vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot, az arra kötelezett járművek esetében a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.
Időszakos műszaki vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,
a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,
b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat
ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy
bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.
Az időszakos műszaki vizsgálat eredményéről és a jármű megállapított műszaki adatairól a közlekedési hatóság
elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a jármű műszaki adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) tartalmazó "Műszaki vizsgálati bizonyítvány ”-t ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, a forgalmi engedélybe az időszakos vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzi.
Amennyiben a forgalmi engedélyben nem áll rendelkezésre szabad érvényesítési hely – annak cseréjéig –, a járműműszaki alkalmasságának érvényességi idejét a "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-ban „Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározott időpont igazolja.
Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg és a vizsgálat időpontjában a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idő még nem járt le, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, továbbá ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.
A közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata kizárólag - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a miniszter által rendeletben meghatározott díj ellenében, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel - vizsgáló állomás közreműködésével végezhető el.
Kizárólag a járási (kerületi) hivatal által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet
a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
c) a közlekedési hatóság az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
d) átalakították,
e) az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint - átalakításnak nem minősülő módon - megváltoztatták – ez alól kivételt képez az a járműre felhelyezett autóüveg fólia, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt adott ,
f) az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,
g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.                                                         

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A közlekedési hatóság a vizsgáló állomáson – a jármű bemutatásával – a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le az időszakos vizsgálatot.

 

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező vagy a meghatalmazott neve, lakcíme, vagy székhelye, személyi adatainak igazolására alkalmas okmány, és a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

Forgalmi engedély, vagy az azt helyettesítő okmány.

Az időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét - külön okirat kiállítása nélkül - elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint
b)
az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)
4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.
4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.
4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi
a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.
4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)
a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.
4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai
a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.
4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.
5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)
5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.
5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.
5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.
5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.
5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.
5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.
5.7. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja 4.600,-Ft.
5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.
5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala

 

Ügyintézés határideje

sommás eljárás esetében 8, teljes eljárás esetében 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség a fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az illetékes járási hivatalnál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalnál, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalánál.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha a jármű alkalmatlan mínősítést kap a műszaki vizsgálat során, akkor az új vizsgálat alkalmával a díjat újra be kell fizetni? Igen.
Ki állíthatja a járművet műszaki vizsgálatra? Tulajdonos, üzembentartó, vagy ezen személyek meghatalmazottja.
Mennyi a személygépkocsi vizsgadíja? 16.290,-Ft.
Kérhető a műszaki érvényesség ideiglenes meghosszabbítása? Nem, de ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

Fontosabb fogalmak

Első használatba vétel: a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja; Időszakos vizsgálat: a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

Vonatkozó jogszabályok


Kulcsszavak

műszaki érvényesség, környezetvédelmi felülvizsgálat, műszaki vizsga, időszakos vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858