Akadálymentes verzió

Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00030

Az ügy rövid leírása

Ha a kártyatulajdonos részére kiadott tachográf kártya elveszett, ellopták vagy megsemmisült, a tachográf kártya tulajdonosának a bejelentése alapján a kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártyát hatálytalanítja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi. A kártyanyilvántartásból megállapítható kártyatulajdonos kérelme alapján a kártyakibocsátó hatóság a korábban kiadott tachográf kártya helyett új tachográf kártyát ad ki, amennyiben:
a) az elveszett, ellopták vagy megsemmisült,
b) valamely okból a tachográf kártya működésképtelenné vált,
c) annak időbeli hatálya lejárt,
d) a kártyatulajdonos szokásos tartózkodási helye Magyarország területe lett.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: gépjárművezető, vállalkozás szakmai vezetője, bérelt jármű esetében a jármű bérbevevője, egyéb üzemben tartó esetében az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy, digitális tachogrfáf műhely, ellenőr

Kizáró okok: A kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, valamint a műhelykártya esetében a kérelmező személy képmását és névaláírását elektronikus úton rögzíti, ezért ezen eljárásokban az ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A kártyakiadási kérelem benyújtásakor a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott természetes személyazonosító adatokat, továbbá az üzemben tartóra vagy a műhelyre vonatkozó adatokat kell megadni.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány, lakóhelyet igazoló okmány, továbbá - gépjárművezetői kártya esetében - a hatályos vezetői engedély bemutatása. A kártyacsere kérelemhez csatolni kell a korábban kiadott tachográf kártyát, az új tachográf kártya átvételekor a külföldi hatóság által kibocsátott tachográf kártyát. A kérelemben nyilatkozatot kell tenni arról, hogy nem áll fenn a tachográf kártya kiadását kizáró ok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: A fizetendő díj kártyánként
1. Gépjárművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
2. Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
3. Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
4. Ellenőri kártya kiadása, cseréje, pótlása 3.500,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kártya érvényességének lejárata előtt hány nappal célszerű az újat megigényelni? A kártya lejárata előtt 1 hónappal érdemes az újat megigényelni. Szükséges-e a kártya cseréje, ha a jogosítvány száma változik? Jogosítvány számának változása esetén nem szükséges a kártya cseréje. Mi a megújított kártya érvényességének kezdete? Az új kártya érvényessége az előző kártya lejártától indul. Milyen esetekben szükséges a kártyát cserélni? Csak a személyes adatokban bekövetkezett változások esetében szükséges a kártya cseréje.

Fontosabb fogalmak

Műhelykártya: olyan tachográf-kártya, amelyet egy tagállam hatósága egy menetíró készülék olyan gyártójának, szerelőjének, egy olyan járműgyártónak vagy műhelynek ad ki, amelyet az adott tagállam jóváhagyott;
A műhelykártya azonosítja a kártya tulajdonosát, és lehetővé teszi a menetíró készülék vizsgálatát, kalibrálását, illetve letöltését; Járművezetői kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátottak ki egy adott járművezető részére;
a járművezetői kártya azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adat tárolását; Ellenőri kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátanak ki az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére;
az ellenőrző kártya azonosítja az ellenőrző szervet és esetleg az ellenőrző személyt, valamint lehetővé teszi a hozzáférést az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokhoz leolvasás, kinyomtatás, illetve letöltés céljából; Üzembentartói kártya: olyan tachográf-kártya, amelyet valamely tagállam hatóságai bocsátanak ki a menetíró készülékkel felszerelt járművek tulajdonosai vagy fenntartói részére;
A vállalkozás adatkártyája azonosítja a céget, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását. A kártya más vállalkozások számára lezárt vagy nem lezárt.

Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 44/A. § (2) bekezdés d) pont;
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 3/A. § (3) bekezdés, 4. § (5) bekezdés 16. és 18. pont; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet IV. fejezet;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

Gépjárművezetői kártya, üzembentartói kártya, ellenőri kártya, műhely kártya, digitális tachográf, tachográf kártya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858