Akadálymentes verzió

Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00167

Az ügy rövid leírása

A vizsgabiztosok képzése alap-, kiegészítő, illetve továbbképző tanfolyam keretében történik. Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az egyik feltétel az, hogy a jelentkező a rendeletben meghatározott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte. A jelentkező a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg, külön kérelem nélkül jelentkezhet a vizsgabiztosi alaptanfolyamra. A vizsgabiztos kétévente köteles továbbképző tanfolyamon részt venni és azt követően vizsgát tenni. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, illetőleg időszakos vizsgálata, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálata során a jármű vizsgálatát csak olyan vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő tanfolyami képzésen részt vett, valamint a tanfolyam anyagából sikeres vizsgát tett. Kiegészítő képzésre az jelentkezhet, aki a vizsgabiztosi alaptanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jelentkező a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg, külön kérelem nélkül jelentkezhet a vizsgabiztosi alaptanfolyamra. Továbbképzésre a vizsgabiztos jelentkezhet.; Kiegészítő képzésre az jelentkezhet, aki a vizsgabiztosi alaptanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A jelentkező a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg, külön kérelem nélkül jelentkezhet a vizsgabiztosi alaptanfolyamra. A tevékenység engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
a) nevét,
b) születési helyét idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,
g) vezetői engedély számát,
h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,
i) jelenlegi beosztását (munkakörét),
j) munkáltatójának megnevezését és címét.; Kiegészítő képzés esetén alaptanfolyam elvégzését kell igazolni, valamint azt, hogy a jelentkező rendelkezik legalább "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
a) előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
b) a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,
c) a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot. Hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a közlekedési hatóság részére – annak a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jelentkező a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg, külön kérelem nélkül jelentkezhet a vizsgabiztosi alaptanfolyamra. A képzés és vizsgáztatás költségeit a jelentkező a tanfolyam megkezdése előtt köteles befizetni, és az erről szóló igazolást a tanfolyam megkezdése előtt a közlekedési hatóságnak bemutatni. A tanfolyam elvégzése után a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének eljárási díja 10000 Ft.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

NINCS

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jelentkezhet vizsgabiztosi tanfolyamra?
Aki megfelel az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
Hol és hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
A Nemzeti Fejlsztési Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztályon, a 1066 Budapest, Teréz körút 38. címen .
Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
Ki végzi a képzést?
A közlekedési hatóság, illetőleg az általa megbízott szakirányú felsőfokú oktatási intézmény (a továbbiakban: képzőszerv) végzi.
A tanfolyam díját mikor kell megfizetni?
A képzés és vizsgáztatás költségeit a jelentkező a tanfolyam megkezdése előtt köteles befizetni, és az erről szóló igazolást a tanfolyam megkezdése előtt a közlekedési hatóságnak bemutatni.

Fontosabb fogalmak

műszaki vizsgabiztos: a közlekedési hatóság köztisztviselője, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsító szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (6)-(7) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 18. pont, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (1)-(2), (5) és (10) bekezdés,12. számú melléklet; 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet mellékletének III. pontja

Kulcsszavak

kérelem, műszaki megvizsgálás, vizsgabiztos, tanfolyam, alapképzés, továbbképzés, kiegészítő képzés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858