Akadálymentes verzió

Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00168

Az ügy rövid leírása

A vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése kérelemre induló eljárás. Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a rendelet 7. mellékletében meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időbeli hatályú.
A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkező személyről nyilvántartást vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki

Kizáró okok: a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

Milyen adatokat kell megadni?

A tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelmet benyújtó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a közlekedési hatóság részére – annak a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.; Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
a) nevét,
b) születési helyét idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,
g) vezetői engedély számát,
h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,
i) jelenlegi beosztását (munkakörét),
j) munkáltatójának megnevezését és címét.

Milyen iratok szükségesek?

Hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a közlekedési hatóság részére – annak a műszaki vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.; A kérelemhez mellékelni kell:
a) előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
b) a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,
c) a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A képzés és vizsgáztatás költségeit a jelentkező a tanfolyam megkezdése előtt köteles befizetni, és az erről szóló igazolást a tanfolyam megkezdése előtt a közlekedési hatóságnak bemutatni. Képzés és vizsgáztatás díja tartalmazza. A tanfolyam elvégzése után a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének eljárási díja 10000 Ft.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:  közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): bírósági felülvizsgálat kérhető

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet 3 (három) példányban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Jármű Módszertani Hatósági Főosztályánál (1066 Budapest, Teréz krt. 38.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni

A fellebbezési illeték mértéke:


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jelentkezhet vizsgabiztosi tanfolyamra?
Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a rendelet 7. mellékletében meghatározott adattartalmú engedéllyel.
Hol és hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
A Nemzeti Fejlsztési Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztályon, a 1066 Budapest, Teréz körút 38. címen.
Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Fontosabb fogalmak

műszaki vizsgabiztos: a közlekedési hatóság köztisztviselője, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsító szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező személy

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (6)-(8) bekezdés;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 18. pont , a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12) KöHÉM rendelet 12/A. § (5) és (7) bekezdés, 12. sz. melléklet 1.3.;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet mellékletének III. pontja

Kulcsszavak

kérelem, műszaki megvizsgálás, vizsgabiztos, nyilvántartás, névjegyzék, tevékenység engedélyezése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858