Akadálymentes verzió

Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme

Kódszám

KINCS00016

Az ügy rövid leírása

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala jár el 2017. január 1-jétől az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmek elbírálásában. 2018. január 1-jétől a járási hivatal kizárólag az adóhatsági végrehajtás megindulása előtt benyújtott kérelmeket bírálja el, a végrehajtási eljárás tartama alatt benyújtott kérelmek tekintetében az állami adóhatóság jár el. A fizetési könnyítés engedélyezése (részletfizetés vagy a követelések részben vagy egészben történő elengedése) nem automatikus, hanem szigorúan feltételekhez kötött. Minden más ügyben a lakás-takarékpénztárakhoz kell fordulni.A visszakövetelt támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedése akkor engedélyezhető, ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme – a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában – nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét.A fizetési könnyítés célja, hogy a kötelezett az állami támogatás és járulékai visszakövetelt összegét belátható időn belül és teljes körűen rendezze.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatásának visszafizetésre kötelezettek.

Kizáró okok: Ügyfél személyesen, meghatalmazott vagy képviselő útján járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, jogerős fizetési meghagyás vagy a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az állami támogatás jogosulatlan igénybevételét, illetve a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását a lakás-takarékpénztár állapítja meg a jogszabályban foglaltak szerint:


1.) Az állami támogatásra való jogosultságot elveszti a lakás-előtakarékoskodó, ha a megtakarítási ideje a betét felvételekor nem érte el a 4 évet, vagy a támogatással és kamatokkal növelt betétjét nem Magyarország területén megvalósuló lakáscélra használja fel. Amennyiben a betét felvételekor a megtakarítási idő még nem érte el a négy évet, a lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodó betétszámlájáról levonja a jóváírt összes állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal, és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

2.) Ha a természetes személy lakás-előtakarékoskodó, illetőleg a kedvezményezett javára, vagy a nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó által ugyanarra az épületre kötött szerződésre a szerződés módosításának, illetőleg átruházásának következtében ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírták az állami támogatást, a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak az egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás. A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt a lakás-takarékpénztár a betétszámláról levonja azokra az évekre vonatkozóan, amikor több szerződés után átutalták a támogatást, és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

3.) Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó az összegyűlt betétjének felvételekor úgy nyilatkozik, hogy nem lakáscélra kívánja felhasználni a betétösszeget, a lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodó betétszámlájáról levonja a jóváírt összes állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

4.) Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó az állami támogatást felvette, a lakás-takarékpénztár utólag is ellenőrizheti a felvett összeg lakáscélú felhasználását.

5.) Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de meghatározott időn belül (építés esetén 18 hónap, lakásfelújítás, korszerűsítés, közművesítés esetén 120 nap) nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos ellenőrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenőrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

6.) Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását, illetőleg jogosulatlan igénybevételét, az állami támogatás és járulékai megfizetése iránti követelést - a jogosult Magyar Állam nevében eljárva - polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat végrehajtható okirat, amely alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az állami adóhatóság a központi költségvetés javára adók módjára hajtja be.

7.) A követeléssel kapcsolatos fizetési könnyítés, illetve mérséklés (elengedés) iránti kérelmek ügyében a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala az illetékes. 2018. január 1-jétől a járási hivatal kizárólag az adóhatsági végrehajtás megindulása előtt benyújtott kérelmeket bírálja el, a végrehajtási eljárás tartama alatt benyújtott kérelmek tekintetében az állami adóhatóság jár el.


8.) A 2009. június 30-áig megkötött szerződések esetén a lakás-előtakarékoskodó jogosult a betétszámlájára jóváírt állami támogatás és az arra jóváírt betéti kamat igénybevételére nem lakáscélú felhasználás esetén is, ha a megtakarítási ideje elérte vagy meghaladta a nyolc évet.


Fizetési könnyítés engedélyezésének szabályai

2012. április 1-jétől az állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezett fizetési könnyítést (részletfizetést, a követelés részben vagy egészben történő elengedést) kezdeményezhet.

A fizetési könnyítés célja, hogy a kötelezett az állami támogatás és járulékai visszakövetelt összegét belátható időn belül és teljes körűen rendezze.

A fizetési könnyítés engedélyezése nem automatikus. Ha a kötelezett igazolja, hogy a támogatás és járulékai azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhelést jelent, a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, és a fizetési nehézség átmeneti jellegű, kérelmére az illetékes járási hivatal fizetési könnyítést engedélyezhet.

Fontosabb fogalmak

Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de a kormányrendeletben meghatározott időn belül nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos ellenőrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenőrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal, valamint a felvétel napjától a visszafizetés napjáig, vagy amennyiben az állami adóhatóság lakás-takarékpénztár általi megkereséséig nem került sor a visszafizetésre, akkor a megkeresésig számított időszakra jutó mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

Vonatkozó jogszabályok

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24.§ (5) és (6b) bekezdés, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 106. § és 109. §,
a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII.23.) Korm.rendelet 7/B. §, a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmeire vonatkozó eljárásrendjéről szóló 10/2015. (III.31.) NGM utasítás

Kulcsszavak

fizetési könnyítés, lakás-takarékpénztár, lakás-előtakarékossági állami támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858