Akadálymentes verzió

Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

Kódszám

KINCS00013

Az ügy rövid leírása

A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt. Ha az újabb lakóingatlan megszerzésére még nem került sor, akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggesztését lehet kérelmezni (1,illetve 3 év időtartamra, újabb ingatlan vásárlásáig, építéséig), vagy ha a támogatott ingatlan eladásának bejelentését követő legfeljebb 60 napon belül az újabb ingatlant már meg is szerezték (építés befejezésével, adásvétellel, cserével), akkor a támogatás biztosítékaként bejegyzett jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb ingaltanra történő közvetlen átjegyzését kell kérelmezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Támogatott személy. Egy ingatlant érintő ügylet esetén, ha a két (több) támogatott személy között vagyonközösség áll fenn, az eljárás megindításához elegendő az egyik támogatott személy kérelme.

Kizáró okok: Ügyfél személyesen, meghatalmazott vagy képviselő útján járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél természetes személyazonosító adatai, adóazonosító jele, a támogatott lakóingatlan címe és helyrajzi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése esetén: az adásvételi szerződés, az eljárási illeték megfizetését igazoló irat, a támogatási szerződés, a támogatás összegének kincstári letéti számlára való befizetése. Támogatással összefüggésben az állam javára bejegyzett jelzálogjog átjegyzése esetén: az adásvételi vagy csereszerződések, az értékbecslés, illetve építkezés esetén  az építési költségekről szóló számlák, jogerős használatba vételi engedély vagy a használatbavétel/a felépítés megtörténte tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, az eljárási illeték megfizetését igazoló irat, a támogatási szerződés.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000,- Ft, amelyet átutalással, vagy illetékbélyeg formájában, illetve a kormányablaknál készpénzátutalási megbízás útján, elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy bankkártyás fizetéssel vagy házipénztárba készpénz befizetéssel lehet a kérlem benyújtásakor leróni. Van lehetőség hiánypótlás keretében eljárási illeték lerovását pótolni a járási hivatal eljárása során.

Hol intézhetem el?

A lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Ügyintézés határideje

30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. A lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ha eladom az állami támogatás segítségével vásárolt ingatlanomat a támogatási szerződésben meghatározott időn belül (5, illetve 10 év), vissza kell fizetnem az állami támogatást?
A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt.
2. Mikor és hová kell bejelentenem az ingatlan eladását?
Az adásvételi szerződés megkötése napjától számított 30 napon belül, a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes járási hivatalnál, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalánál.

3. Milyen intézkedésre van még szükség a kérelem benyújtásán kívül?
Ha a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség felfüggesztést kéri a járási hivataltól, az igénybe vett támogatás összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” be kell fizetnie. A felfüggesztés időtartamát az igénybevett támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani.
4. Mennyi időre lehet kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését? Kérhetek majd hosszabbítást?
A felfüggesztés egy (vásárlás esetén), illetve három éves (építkezés esetén) időtartama egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, ha ezt a támogatott személy a határidő lejárta előtt kérelmezi.
5. Ha az ingatlan elidegenítését követően új ingatlant veszek, építek, valamint ha a visszafizetési kötelezettség felfüggesztésének ideje alatt, vagy annak lejártakor szerzek új ingatlant, mi a teendő?
A járási hivatalhoz bejelentést kell tenni. Ha a támogatott személy a határidő lejártáig
a) az újabb lakás megszerzését adásvételi vagy csereszerződés, illetve építés esetében a használatbavételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány  bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, és
b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt – csökkentve a levonható összeggel – szerződéssel és értékbecsléssel, építés esetén pedig számlával igazoltan az új lakás megszerzésére fordította,
akkor az állami igényhez fűződő kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli.
A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a járási hivatal határozatban dönt, megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget és intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt.
6. Mikor kapom vissza a letétbe helyezett összeget?
A Kincstár a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatnak a kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.
7. Mi történik, ha a felfüggesztés időtartama alatt nem vásárolok/építek új/másik ingatlant? Mi az eljárás abban az esetben, ha kisebb értékű ingatlant vásárolok/építek?
Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a hatósági határozat alapján a Kincstár intézkedik.
8. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány kitöltése? Hol találom?
A felfüggesztés/átjegyzés iránti kérelem-nyomtatványok a kormányhivatalok honlapjáról letölthetők, az alkalmazásuk nem kötelező, ugyanakkor az ügyintézést jelentős mértékben megkönnyítik.
9. Kell fizetnem eljárási illetéket? Mikor és milyen formában
A felfüggesztés, illetve az átjegyzés kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, a megindításához a kérelmezőnek 3000,- Ft általános eljárási illetéket kell megfizetnie.

Fontosabb fogalmak

1.Támogatott személy: a lakáscélú közvetlen támogatásban vagy kamattámogatásos hitelben részesült személy 2. Támogatott lakás/ingatlan: támogatással vásárolt vagy épített (bővített, korszerűsített) lakás vagy lakóház. 3. Közvetlen átjegyzés: a lakástámogatás összege után az állam javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjognak (valamint azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak) a visszafizetési kötelezettséget előzetesen felfüggesztő határozat mellőzésével, a járási hivatal által hozott határozattal történő átterhelése újabb, a támogatott személy, illetve együttköltöző családtagjai lakhatását szolgáló ingatlanra. 4. Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése: a támogatott ingatlan eladása, valamint az állami támogatás összegének letétbe helyezését követően az újabb lakásigény megszerzésének szándékának nyilatkozatával az állami támogatás visszafizetése felfüggesztésének lehetősége.

Vonatkozó jogszabályok

Az állam által nyújtható lakáscélú állami támogatások feltételeit kormányrendeletek szabályozzák. A lakástámogatási hatóságként eljáró illetékes szervek a 2018. január 1-jén és azt követően benyújtott kérelemre indított eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt alkalmazzák. Kiegészítő eljárásjogi rendelkezéseket a lakástámogatási kormányrendeletek is tartalmaznak.

Kulcsszavak

adásvételi szerződés, tulajdoni lap, támogatási szerződés, felfüggesztés, átjegyzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858