Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

Kódszám

MUNKP00079

Az ügy rövid leírása

A magán-munkaközvetítőnek a székhelyében a bejelentési adatainak és a nyilvántartási feltételeiben történt változásokat nyolc napon belül be kell jelentenie az őt nyilvántartó kormányhivatalnak. A bejelentés alapján a kormányhivatal dönt a korábbi nyilvántartási adatok módosítása, vagy a magán-munkaközvetítő törlése és a tevékenység folytatásától történő eltíltása felől. Amennyiben a magán munkaközvetítő a székhelyét más megyei kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, akkor az új székhely szerint illetékes kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adatváltozással érintett nyilvántartásba vett magán-munkaközvetítő

Kizáró okok: Az Ákr.  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő magán-munkaközvetítő neve, címe, nyilatkozat a székhely címében, bejelentési adataiban nyilvántartási feltételeiben történt változásokról

Milyen iratok szükségesek?

a bejelentéssel érintett változásokat és a nyilvántartásba vételi feltételek fennállását igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték, vagy szolgáltatási díj nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig kell bejelenteni a változást:

A bejelentést a változások bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal részére benyújtani.

2. Milyen változásokat kell bejelenteni.
A tevékenység megkezdésekor tett bejelentésben foglaltak változásait:
- Bejelentő, neve, székhelye
- Szervezeti forma
- Képviseletre jogosultak neve, címe
- Tevékenység végzésének iránya
- A magán-munkaközvetítő tevékenység folytatásának helye, irodahelyiség címe
Nyilvántartási feltételek változása
- Megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy változása
- Vagyoni biztosíték összegének változása

3. Kell e csatolni az irodahelyiségek használati jogát igazoló okiratokat.
A nyilvántartásba vétel során az irodahelyiség használati jogát (pl. bérleti szerződéssel, tulajdon lap másolattal) külön nem kell igazolni.

4. Mi történik akkor, ha az új székhelyem szerint illetékes kormányhivatal nem vesz nyilvántartásba.
Ekkor az új székhely szerint illetékes kormányhivatal átteszi az ügyet a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnak , aki törli a magán-munkaközvetítőt a nyilvántartásából, egyúttal eltiltja a magán-munkaközvetítőt a tevékenység folytatásától

5. Ki ellenőrzi a tevékenység folytatását
A magán-munkaközvetítő székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a magán-munkaközvetítés nyilvántartás vételi feltételeinek fennállásával és a tevékenység folytatásával kapcsolatban hatósági ellenőrzést végez.

6. Folytathatom e tevékenységemet, ha az új székhelyem szerint illetékes kormányhivatal még nem vett nyilvántartásba
A magán munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy magán-munkaközvetítő rendelkezzen a nyilvántartásba vételi feltételekkel, így a nyilvántartásba vételei feltételek folyamatos fennállása esetén az új székhely szerinti kormányhivatal nyilvántartásba vételét megelőzően is folytatható a tevékenység.

Fontosabb fogalmak

1. A bejelentési és a nyilvántartási feltételek változása: A bejelentési adatok és nyilvántartásba vételi feltételek változása alatt azon adatok és feltételek változását kell érteni, amelyek a tevékenység megkezdésének bejelentésekor, illetve a nyilvántartásba vétel feltételeként figyelembe lettek véve (pl. szolgáltató neve, székhelye, szervezeti formája, képviseletre jogosultak neve, címe, tevékenység folytatásának helye(i), vagyoni biztosíték, megfelelő foglalkoztatott személy).
2. Letéti szerződés megszüntethetősége: a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat véglegessé válásátkövetően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a hat hónapos időszak nem a bejelentéstől, nem is a törlésről rendelkező határozat meghozatalától, hanem annak a véglegessé válásától kezdődik. Amennyiben a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. Tehát a folyamatban lévő kártérítési per esetében a hat hónapos eltelte után sem szabadítható fel a letét.

Vonatkozó jogszabályok

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §, 8-9. §, 16. §

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. §, 27.§ (1) bekezdés

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6.§,

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 33. § (2) bekezdés 26. pont

A közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény,

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítő bejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858