Akadálymentes verzió

Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00011

Az ügy rövid leírása

A szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy és a vele együttélő házastársa és közös háztartásukban nevelt gyermekük, valamint nemzetközi szerződés alapján azok a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban álló és magyar nyelven tanuló, továbbá a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató személyek Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása, amelyet követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató tanulók vagy hallgatók, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát:

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását, a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát, a kérelem kiállításának helyét és idejét, az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is.

Milyen iratok szükségesek?

A felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyv, vagy az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes

Hol intézhetem el?

Kormányhivatal Törzshivatalának
Oktatási Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Oktatási Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. kérdés: Ki értesíti a határon túli tanulót, hallgatót, ha a telefonszámát, elektronikus levélcímét megadta?. -válasz: A külképviselet.;

2. kérdés: Ha már rendelkezek érévényes bejegyzéssel, akkor is kell benyújtanom kérelmet a meghosszabbítása iránt? -válasz: Igen, a diákkedvezményekre való jogosultság további egy évre meghosszabbítható, de csak kérelemre történő ismételt meghosszabbításával;

3. kérdés: Milyen költsége van az eljárásnak? -válasz: Az eljárás ingyenes, a kérelem benyújtóját semmilyen költség sem terheli.

4. kérdés : Csak személyesen adhatom be a kérelmet?: - válasz: A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.;

5. kérdés: Mikor kaphatom meg a kedvezményt? - válasz: Az elbíráló hatóságként működő illetékes kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.

6. kérdés: Kiket illetnek meg a kedvezmények? - válasz: A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, de magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek, és hozzátartozóik közül az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak. A kedvezmények a külön jogszabály szerinti utazási kedvezmények, és a diákkedvezményekhez kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények. A kedvezmények tartalma a magyar diákigazolvány által a magyar oktatási intézményekben tanulókéval azonos.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §;

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, (1a) és (3) bekezdés; 5. § (1)-(2), (4)-(7) bekezdés; 6. § (1)-(2) bekezdés; 20. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Magyar igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlás, érvényesítő matrica, diákigazolványérvényességi idő, diákigazolványérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858