Akadálymentes verzió

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

Kódszám

NRSZH00002

Az ügy rövid leírása

Rehabilitációs ellátás folyósításának felfüggesztése és megszüntetése: A 2016.04.30. napjáig hatályos jogszabályok szerint, ha az ügyfél az együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeinek neki felróható okból nem tett eleget, a rehabilitációs hatóságok rendelkezésére álló egyetlen törvényes eszköz az ellátás megszüntetése volt. A 2016. május 1-jével hatályba lépett módosítás értelmében az együttműködési kötelezettség megszegése esetén első alkalommal a rehabilitációs ellátás nem megszüntetésre, hanem három hónap felfüggesztésre kerül a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap eslő napjától. A megszüntetésről a kötelezettség ismételt megszegése esetén lehet rendelkezni. A keresőtevékenység tényének, a munkaadó, foglalkoztató megnevezésének, székhelyének, telephelyének igazolásához a munkaszerződés csatolása szükséges. A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását már nem kell szüneteltetni keresőképtelenség esetén, a rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet. A jogszabály módosítás értelmében a rokkantsági ellátásnál alkalmazott szabályhoz hasonlóan a rehabilitációs ellátást akkor kell megszűntetni, ha az ellátott jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A biztosított egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén szintén a rokkantsági ellátásnál alkalmazott szabályhoz hasonlóan a garantált bérminimumot kell érteni. A rehabilitációs ellátás folyósítását meg kell szűntetni, amennyiben az ügyfél kérte; keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát; más rendszeres pénzellátásban részesülés esetén, ide nem értve a a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C.§ (1) bek. b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat; egészségi állapotában ellátásra való jogosultságot érintő tartós változás állt be; bejelentési és együttműködési kötelezettségének ismételten nem tett eleget; foglalkoztatására az arra vonatkozó jogviszony nélkül került sor; rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében felülvizsgálatán neki felróható okból nem jelent, vagy rokkantsági ellátásban részesülő esetében olyan keresőtevékenységet folytat, mely során jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át. Az ehhez tartozó bejelentési kötelezettsége kiterjed arra az esetre, ha más rendszeres pénzellátásban részesül, egészségi állapotában tartós változás követekezett be ill. keresőtevékenységet folytat vagy a keresőtevékenysége megszűnt, továbbá ha 60 napon keresztül keresőképtelen. Rokkantsági ellátás megszüntetése: a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni ha a ellátásban részesülő: kérte, más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat, egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személy, de hivatalból is indulhat

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
A komplex vizsgálatra irat alapján vagy személyes megjelenés esetén kerülhet sor, amennyiben szükséges. Ha a kérelmező a személyes megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy a kérelmét visszavonta, és az eljárást meg kell szüntetni. A személyes vizsgálatot a rehabilitációs hatóság székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni. A személyes vizsgálat meghatározott feltételek fennállása esetén mellőzhető. A személyes vizsgálatot – az érintett hozzájárulása esetén – kivételesen az illetékes rehabilitációs hatósággal szomszédos megyében működő rehabilitációs hatóság is elvégezheti, ha az ott történő megjelenés az érintett számára nem jelent aránytalan terhet. A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy háziorvosa által kiadott, indokolással ellátott igazolás szerint, nevezett egészségi állapota nem teszi lehetővé a megjelenést.

Milyen adatokat kell megadni?

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, keresőtevékenység kezdetét, a keresőtevékenység megszűntésének időpontját, a jövedelme összegét, a keresőképtelenség időtartamát, más szerv által nyújtott rendszeres pénzellátás folyósításának idejét és megnevezését, egészségi állapotában beállt változás tényét. Rokkantsági ellátásban részesülő természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, továbbá a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben történő változást, ha egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, továbbá ha az ügyfél rendszeres pénzellátásban részesül, akkor szükséges erről szóló nyilatkozata a kezdő időpont megjelölésével, ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, akkor az erre vonatkozó nyilatkozat.

Milyen iratok szükségesek?

Keresőtevékenység bejelentése estében nyilatkozat keresőtevékenység fennállásáról, valamint munkaszerződésének vagy annak módosításának másolata, mely tartalmazza a foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaszerződés szerinti jövedelmét és jövedelmet igazoló dokumentumot, rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén ugyanígy kell eljárni. Keresőtevékenység megszűnése esetében nyilatkozat keresőtevékenység megszűnéséről, mellékleteként pedig a munkaviszony megszűntető iratot. Keresőképtelenség esetén nyilatkozat keresőképtelenségről, háziorvos igazolása keresőképtelenségi állománybavételről. Más szervtől igénybevett rendszeres pénzellátás estében nyilatkozat rendszeres pénzellátásról, valamint azt megállapító határozat. Egészségi állapotában beállt tartós változás esetén nyilatkozat egészségi állapot változásásról és a bejelentés mellé az egészségügyi dokumentációk.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A rehabilitációs hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, Budapest és Pest megye tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásokban az ügyintézési határidő sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre. A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az első fokú határozat ellen az ügyfélnek van lehetősége fellebbezést benyújtani. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Budapest főváros, Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala,

Csongrád-Csanád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye esetében Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal,

Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye esetében Fejér Megyei Kormányhivatal,

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye esetében Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,

Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

jár el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A rehabilitációs hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, Budapest és Pest megye tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala

A benyújtási határidő: Határozat közlésétől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos, az Mmtv-ben meghatározott eljárás, valamint az ezzel összefüggésben indult közigazgatási per illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Lehet-e a rehabilitációs ellátás mellett kereső tevékenységet folytatni?
Igen, lehet. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát,
akkor kaphatja együtt a munkabért és a rehabilitációs ellátást is.

Mely naptól szüneteltetik a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását?
Rehabilitációs pénzbeli ellátást 2016. május 1. napjától már nem lehet szüneteltetni. A folyósítást törvényi feltételek esetén fel kell függeszteni, majd ismételten folyósítani kell. A rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet.

Van-e összeghatár a keresetre vonatkozóan?
Igen. A rehabilitációs ellátásban részesülő személynél keresőtevékenység esetén a jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát.

Mi a teendő, ha felfüggesztik a rehabilitációs ellátását, de mégis megkapta a teljes összeget az adott hónapra?
A felfüggesztés időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást vissza fogják követelni.

Mikor kell a rokkantsági ellátást megszüntetni?
A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha a ellátásban részesülő:
a) kérte,
b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,
c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
d) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,
f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy
g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.
Mely időponttól kell a rokkantsági ellátást megszüntetni?
A rokkantsági ellátást az ellátásban részesülő kérelemére történő megszüntetés esetében a kérelemben megjelölt időponttól, ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjával, ha a b) pont szerint más rendszeres pénzellátásban részesül a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző nappal, a c) és e)–g) pont szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával, a d) pont szerinti esetben a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával kell megszüntetni.
Fontos megjegyezni, hogy ha a rokkantsági ellátás megszüntetésére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, akkor a megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra tekintettel folyósított ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minősül, azt vissza kell fizetni.
Mit kell tenni, ha a rokkantsági ellátásban részesülő elhunyt?
A hozzátartozónak értesíteni kell a Magyar Államkincstár keretében működő Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá a beadványban fel kell tüntetni az elhunyt halott folyósítási törzsszámát. A rokkantsági ellátásnak a folyósítása az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától megszűnik. A hozzátartozó a halál hónapjára járó ellátást veheti fel.

Fontosabb fogalmak

Keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti kereső tevékenység azzal, hogy a) az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek, amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét,
b) az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül. 
Keresőképtelen: a) aki betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni; b) aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult; c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; d) a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli; f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. 
Rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és a nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozást segítő ellátást. 
Állapotrosszabbodás: a komplex felülvizsgálatot követően az egyén egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás. 
Állapotjavulás: a komplex felülvizsgálatot követően az egyén egészségi állapotában bekövetkezett pozitív változás.

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés, 7. § (4) bekezdés, 10. § (1)-(2) bekezdés,13.§ (2)-(2a), (4), 14.§ (2)-(4) bekezdés, 17.§ (1)-(3) bekezdés, 20. §, 21/B.§ (2) bekezdés, 26. §, 26/A.§
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ -3. §, 6. § (3) bekezdés, 7.§, 9.§, 10.§,13.§-13/C.§  15.§, 16.§ (2)-(3) bekezdés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  13.§ (1) és (3) bekezdése, 14.§ (1) bekezdése,  25. § (1) bekezdése, 44. § a) pontja, 80. § (1) bekezdése, 112. §, 116. § (1)-(3) bekezdése, és a 118. § (1)-(3) bekezdése

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § a)-g) pont.

Kulcsszavak

Rehabilitációs ellátás, Rokkantsági ellátás, Rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység, Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység, Keresőtevékenység alatti keresőképtelenség, Rendszeres pénzellátás, Rehabilitációs ellátás megszűntetése, Rokkantsági ellátás megszűntetése, Rehabilitációs ellátás felfüggesztése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858