Akadálymentes verzió

Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a növényvédő szer felhasználója nem elégedett a növényvédő szer minőségével (pl. hatástalannak ítéli), vagy a csomagolást szabálytalannak ítéli (nem megfelelő csomagolóanyag vagy feliratozás), kérheti a növényvédő szer vizsgálatát. A vizsgálathoz szükséges mintát a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalok jogosultak megvenni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: minőségi kifogást bárki tehet

Kizáró okok: Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

a bejelentő adatai, a kifogásolt növényvédő szer neve, kiszerelési egysége, fellelhetősége (vásárlás helye, címe), a vásárlást igazoló dokumentumok (számla, szállítójegy, növényorvosi vény)

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentő számára az eljárás illetékmentes. Nincs díja a hivatalból végzett mintavételnek sem, a laborvizsgálatot az fizeti, akit jogsértés miatt a hatóság elmarasztalt.

Hol intézhetem el?

járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: minőségi kifogás esetén az fellebbezhet, akivel szemben a hatóság eljárt, a bejelentő nem fellebbezhet

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Használható-e a gyanús növényvédő szer? - Válasz: A laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján válaszolható meg.
• Ha már használtam a gyanús növényvédő szert, akkor az okozhat-e problémát? - Válasz: a laboratóriumi vizsgálat eredményéig a kezelt élelmiszert, takarmányt ne használja fel, más szerrel ne kezelje, a gyanús készítménnyel további kezelést ne végezzen.

Fontosabb fogalmak

növényvédő szer engedélyokirata: a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 30. § (1) bekezdés d) pont, 37. § (2) bekezdés b) pont , 39. § (2) bekezdés, 57. § f)-g) pontok, 60. § b) pont, 60. § b), d)-e), m) pontok, 70. § (2) bekezdés;
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
• A növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1107/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.)
• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (2) bekezdés, 45.§ (1)-(2), (4), (6) bekezdés
• a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. FVM rendelet 28. § (1), (2), (4) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) vagy d) pont, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §, 157. § (4) bekezdés
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § (4) bekezdés
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

növényvédő szer, gyanú, laboratóriumi vizsgálat, hatósági intézkedés, felhasználhatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858