Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a legalább 1,5 m védőtávolságot,

az ügyféltérben várakozók száma korlátozható,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Javasoljuk az előzetes online időpontfoglalás (a lejárt személyi okmányok esetében Ügyfélkapu azonosítás nélkül is használható), valmint a magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Vigyázzunk egymásra!

Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

Kódszám

NOVTA00004

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a termelő növényvédő szerrel kezelt növényt az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárta előtt kíván betakarítani (jellemzően időjárási, vagy károsító helyzet okozta vis major miatt) és ezt követően forgalomba hozni, felhasználni vagy exportálni, ahhoz a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal engedélyére van szüksége.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: termelő, földhasználó, forgalmazó, aki a növénnyel, növényi termékkel rendelkezik

Kizáró okok: Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél adatai (név, lakó-/székhely, telephely, kapcsolattartó neve, elérhetősége) a vizsgált kultúra, helye, mérete, fenológiai állapota, növényvédelmi kezelés adatai a permetezési napló szerint

Milyen iratok szükségesek?

permetezési napló

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

szakértői óradíj (a mintavételért) 12.000,- Ft + laborvizsgálati díj

Hol intézhetem el?

járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügyfélnek joga van fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Mennyi idő alatt hoz döntést a hatóság? - Válasz: a laborvizsgálat jellemzően 5-7 napig tarthat, a vizsgálati eredmény birtokában dönt a hatóság. • Mi történik, ha engedély hiányában mégis betakarítom a növényt? - Válasz: elfogyasztása kockázatos lehet, valamint a hatóság megsemmisítheti és bírságot szabhat ki.

Fontosabb fogalmak

megengedett növényvédőszer-maradék határértéke (maximum residue level – MRL): az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok felületén előforduló növényvédőszer-maradék koncentrációs szintjének engedélyezett felső értéke, amelyet e rendeletnek megfelelően állapítanak meg, és amely a helyes mezőgazdasági gyakorlaton, valamint a veszélyeztetett fogyasztók védelméhez szükséges legalacsonyabb fogyasztói expozíción alapul;
forgalomba hozatal: az élelmiszerek vagy takarmányok tekintetében a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontja szerinti fogalom, egyéb esetben a termék készentartása eladás céljára, beleértve az eladásra való felkínálását vagy ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját;
élelmezés-egészségügyi várakozási idő: általában napokban megadott időtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertőtlenítést követő betárolása, illetve a termény fertőtlenítést követő kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között;
permetezési napló: a növényvédő szeres kezelésekről vezetett nyilvántartás

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2. § (3) bekezdése, 17. § (7) bekezdés, 30. § (1) bekezdés e) pont, 37. § (2) bekezdés c), e) pont, 39. § (2) bekezdés, 1. melléklet 29. pont
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés, 34. § (4) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 20.1., 2. melléklet
• 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 7. § (1) bekezdés • a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 396/2005/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés c)-d) pont
• a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete 2. cikke (2) bekezdésének a)–d) pont

Kulcsszavak

élelmezés-egészségügyi várakozási idő, forgalomba hozatal, kényszer-betakarítás, növényvédő szer

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858