Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

Kódszám

NYBIZ00025

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelmet hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, illetve a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő  45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre. A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs lehetőség fellebbezésre. A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet - az eljáró hatóságnál - 30 napon belül kell benyújtani.

 

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek nem engedélyezhető méltányossági nyugdíjemelés? Méltányossági nyugdíjemelés annak nem engedélyezhető, aki nem nyugellátásban részesül. Ilyen pl. a baleseti járadék, a rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás.
Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek? Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl.: öregségi nyugdíj, táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás).
Öregségi nyugdíjkorhatár: A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § k) pont, 6. §, 18. § (1) bekezdés, 55. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 81. § (1) bekezdés, 95/A. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm.rendelet 3. § (3), (5) bekezdés, 72/B. § (1), (1a), (1b), (1d)-(1f), (2), (9)-(13) bekezdés, (20) bekezdés a) pont, 6. számú melléklet,

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 12. §, 13. § (1) bekezdés, 44. §, 47. § (1) bekezdés, 63. §, 80-82. §, 112. §, 113. § (1) bekezdés, 114. § (1) bekezdés
, 116. § (1) bekezdés,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont, 57. § (2) bekezdés a)-c) pont,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Kulcsszavak

kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, "3 évente járó emelés",

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858