Akadálymentes verzió

Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00013

Az ügy rövid leírása

A szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy és a vele együttélő házastársa és közös háztartásukban nevelt gyermekük, valamint nemzetközi szerződés alapján az a szomszédos államban óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató, aki magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában oktat, Magyarország területén pedagógus- , illetve oktatói kedvezményre jogosult . A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása, amelyet követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanító pedagógusok, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát:

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását, a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát, a kérelem kiállításának helyét és idejét, az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmező a pedagógus, tanítói, óvodapedagógus munkakör betöltését igazoló okirat, különösen munkáltatói igazolás; a kérelmező felsőoktatási intézménnyel fennálló, oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyát vagy megbízási jogviszonyát igazoló okirat; a kérelmező nyilatkozata aról, hogy a határon túli pedagógusok és oktatók szakirodalmovásárlási támogatását jelentő kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes

Hol intézhetem el?

Kormányhivatal Törzshivatalának
Oktatási Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Oktatási Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: Illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. kérdés: Mikor kaphatom meg a kedvezményt? - válasz: Az elbíráló hatóságként működő illetékes kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.; 2. kérdés : Csak személyesen adhatom be a kérelmet?: - válasz: A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.; 3. kérdés: Ha már rendelkezek érévényes bejegyzéssel, akkor is kell benyújtanom kérelmet a meghosszabbítása iránt? -válasz: Igen, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság további egy évre meghosszabbítható, de csak a kérelemre történő ismételt meghosszabbításával; 4. kérdés: Milyen költsége van az eljárásnak? -válasz: Az eljárás ingyenes, a kérelem benyújtóját semmilyen költség sem terheli. 5. kérdés: Ki értesíti a határon túli pedagógust, oktatót, ha a telefonszámát, elektronikus levélcímét megadta?. -válasz: A külképviselet.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés;

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény padagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdés, 18. § (2)-(9) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 20. § (2)-(4) bekezdés

Kulcsszavak

Érvényesítő matrica, Magyar Igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlásérvényességi idő, hiánypótlásérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858