Akadálymentes verzió

Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

Kódszám

OROKS00025

Az ügy rövid leírása

Ha a tulajdonos a műemlék ingatlanát el akarja adni, az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (a továbbiakban: megkeresés) a tulajdonosnak vagy a képviseletében eljáró személynek (a továbbiakban együtt: tulajdonos) - saját eladási ajánlataként - papír alapon vagy elektronikus úton kell megküldenie a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 16. melléklete szerinti adattartalommal a Kormányhivatal illetékes örökségvédelmi hatóságához (a továbbiakban: hatóság) , a miniszternek címezve.

A megkereséshez minden esetben csatolni kell a szerződést, amely megfelel az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-ában foglalt feltételeknek.

A hatóság előzetes, a műemléki védettség tényére is vonatkozó tartalmi értékelés és a beadvány formai vizsgálatát követően elektronikus (hivatali kapu) vagy postai úton - a megkeresés lényeges elemeinek kivonatával - egyidejűleg felterjeszti a megkeresést a kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a hatósághoz történő megérkezésétől számított harminc napon belül teszi meg, ennél rövidebb nyilatkozattételi határidőt a tulajdonos nem köthet ki.

Az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni, ha a miniszter a nyilatkozatra nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot. Abban az esetben, ha a Magyar Állam élni kíván az elővásárlás jogával, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot harminc napos határidőn belül – az Övr. 16. melléklete szerint megadott elektronikus levélcímére, valamint írásban postai úton közli a tulajdonossal.

Az elővásárlási jog csak ellenérték mellett történő tulajdon-átruházás esetén áll fenn. Az elővásárlási miniszteri jognyilatkozat iránti eljárás nem hatósági ügy, hanem a polgári jogi jogügylet része.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat iráni megkeresést / az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást az adott műemlék tulajdonosa vagy a tulajdonosának nevében eljáró jogi képviselője (vagyis az eladó) kezdeményezheti.

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés elkészítése során, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításánál a jogi képviselet kötelező. Ha nem az adásvételi szerződésben feltüntetett ellenjegyző ügyvéd jár el a hatóság előtt, az ügyvédi meghatalmazást minden esetben csatolni kell a megkereséshez.

 

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az Övr. 16. melléklete alapján az elővásárlási jognyilatkozat kéréséhez szükséges adatok köre:

A tulajdonos (eladó), mint kérelmező adatai:

  • természetes személy kérelmező esetén személyazonosító adatai, lakcíme és értesítési címe ( email címe)
  • gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező esetén megnevezése, székhelye és képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme

 

Az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó adatok:

  • a település neve, az ingatlan helyrajzi száma, területnagysága, művelési ága, az átruházással érintett tulajdoni hányad

 

A megkeresésében fel kell tüntetni a csatolt okiratok vonatkozásában az adásvételi szerződések példányszámát, valamint a pótlapok számát, továbbá a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

Milyen iratok szükségesek?

A felek által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés, mely megfelel az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-ában foglalt feltételeknek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Külön eljárási költsége a megkeresésnek nincs.

Hol intézhetem el?

Nem hatósági ügy; a jognyilatkozat iránti kérelmet (az állami elővásárlásra felhívó megkeresést) az ingatlan fekvése szerint illetékes örökségvédelmi hatósághoz (a kormányhivatalok Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályaihoz) kell írásban, postai vagy elektronikus úton benyújtani.

Ügyintézés határideje

Az Övr. 86. § d) pontja alapján az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a hatósághoz történő megérkezésétől számított harminc napon belül teszi meg.

Az Övr. 86. § e) pontja alapján a megjelölt határidőnél rövidebb nyilatkozattételi határidőt a tulajdonos nem köthet ki.  

Az ügyintézési határidő kezdete a hatósághoz történő érkeztetés napja.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A félnek nincs lehetősége fellebbezésre, a nyilatkozat vagy annak pótlása csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e az adott ingatlan tekintetében a Magyar Államnak elővásárlási joga?

Országos (nem helyi), egyedileg (nem területi vagy más műemlék környezeteként) védett műemlék ellenérték mellett történő tulajdon-átruházása, adásvétele esetén a Magyar Államnak elővásárlási joga van az 1998. január 1-je előtt hatályos jogszabályok alapján műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű kategóriában védett ingatlanok tekintetében. Az 1998. január 1. után műemlékké nyilvánított ingatlanok, illetve védett régészeti lelőhelyek esetében akkor van elővásárlási joga a Magyar Államnak, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja.

Fontosabb fogalmak

Műemlék: jogszabály által országos egyedi műemléki védettség alá helyezett ingatlan. Körébe tartoznak a korábban műemlék jellegűnek vagy városképi jelentőségűnek nevezett ingatlanok is. A helyi védett, a műemléki környezet részét képező ingatlanok, a műemléki jelentőségű területek tekintetében a Magyar Államnak nincs elővásárlási joga.

Műemlékre vonatkozó állami elővásárlási jog: a magyar államot elővásárlási jog illeti meg a kiemelten védett műemlék ingatlan esetében e törvény erejénél fogva, a védett műemlék ingatlan esetében akkor, ha ezt a védetté nyilvánító vagy a védettséget módosító rendelet kimondja. Valamint generálisan minden az 1998 előtt bármely kategóriában védetté nyilvánított műemlékekre.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:221. §, 6:222. §;

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés, 86. § (3) bekezdés a) pont;

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 85. és 86. §, valamint a 16. számú melléklet;

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 26. § (2) bekezdés, 29. §;

Magyarország Alaptörvénye 17. cikk (3) bekezdés, 25. Cikk (2) bekezdés;

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az adásvétel tárgyát képező ingatlan műemléki védettsége tényéről az adásvételi szerződés előkészítése során meg kell győződni. A műemléki védettség az ingatlan tulajdoni lapjának első részében feltüntetett „műemlék” jogi jelleg.

Az ügyfelek általános tájékoztatást a védettség meglétéről a

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/   

vagy   

https://www.e-epites.hu/ védett ingatlanok

alkalmazás alatt is kaphatnak.

Kulcsszavak

műemlék eladása, műemlék adásvétele, műemlék vásárlása, műemlék jellegű épület adásvétele, régészeti terület adásvétele, régészeti lelőhely adásvétele, állami elővásárlási jog gyakorlása, elővásárlási jognyilatkozat, védetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvétele, védetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvétele, elővásárlási jognyilatkozat, védetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvétele, elővásárlási jognyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858