Akadálymentes verzió

Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00054

Az ügy rövid leírása

A csecsemőgondozási díj (CSED) biztosítási jogviszonyhoz kötött, gyermek születése esetén járó pénzbeli ellátás. A szülési szabadság időtartamára állapítható meg, a jogosultsági feltételekkel rendelkező biztosított részére.
A szülési szabadság időtartamát a Munka Törvénykönyve határozza meg - huszonnégy hét, ebből legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé eshet.

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni.
Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó) a kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalhoz (továbbiakban :járási hivatal) kell benyújtani. 2014. január 1-jétől, ha újabb gyermek születik, úgy az előző gyermekre tekintettel folyósított ellátást tovább lehet folyósítani. Azaz a szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátás kerül egyszerre folyósításra több gyermek után, az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A csecsemőgondozási díj megállapítására irányuló eljárás a biztosított kérelmére indul.
Csecsemőgondozási díj annak jár, aki a gyermeke születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermek
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Külön meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő időtartamára a vér szerinti apának, a gyámnak, az örökbefogadó nőnek és egyedülálló férfinek is jár.

Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben közlendő adatok köre:
- kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
- foglalkoztató adatai
- az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
- EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- gyermek születési ideje, TAJ-száma
- gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok
- az ellátás igénybevételéhez szükséges orvosi igazolások

Milyen iratok szükségesek?

A foglalkoztató által kiállított "Foglalkoztatói igazolás" tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát a csecsemőgondozási díj megállapításához.

Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki.

Ha a biztosított a gyermek születését megelőző két éven belül más foglalkoztó(k)nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolni kell:
- "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"

A gyermek születését megelőző időponttól kezdődő igénylés esetén csatolni kell: a gyermek születésének várható időpontjáról szóló igazolást (orvosi igazolással vagy várandósgondozási könyv másolatával), a gyermek megszületését követően a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
Születés körüli halálozás esetén csatolni kell: a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: a kifizetőhely
Egyéb esetben: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal
Méltányossági eljárás esetében: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a fővárosi és megyei kormányhivatal kifizetőhelyének, azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni

Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést.
(kifizetőhely vagy egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal )

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási idő?
A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási időbe be kell számítani a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási időn túl:
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét
Lehet-e gyes alatt csecsemőgondozási díjat igényelni?
Igen, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételekkel rendelkezik, választhat az ellátások között, de egyszerre csak az egyik ellátás folyósítható. 2013. december 31 napját követően született újabb gyermek esetén, az előző gyermekre folyósított ellátást nem kell lemondani.
Az álláskeresési támogatásban részesülő személy hogyan jogosult csecsemőgondozási díjra?
Ha a gyermek az álláskeresési támogatás folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 42 napon belül születik és az igénylő a gyermek születését megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, jogosult lehet az ellátásra.
Az így megállapított ellátás alapja azonban nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozó járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.
A munkanélküli ellátást a csecsemőgondozási díj megállapítását követő naptól szünetelteti a folyósító szerv, az ellátásban részesülőnek bejelentési kötelezettsége van.

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány - ún. TB kiskönyv;

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:

"folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
visszamenőlegesen benyújtott kérelmek - az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 40-42.§, 79. §,39/B §, 75/A §, 50. §, 61-62§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. § ,98-99. §, 102. §, 116. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 26. §, 26/A. §, 26/C.§, 38-39. §, 41. §, 37. §, 38/B. §, 49/B. §, 1. §.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 127. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 6. § (1)
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. § (2)

Kulcsszavak

terhességi-gyermekágyi segély (thgys, gyás, tgyás)/csecsemőgondozási díj (CSED) biztosítási jogviszony folyamatos biztosítási idő jövedelem TB kiskönyv álláskeresési támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858