Akadálymentes verzió

Gyermekgondozási díj iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00055

Az ügy rövid leírása

A gyermekgondozási díj (gyed) biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás.
A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén legfeljebb a gyermekek 3 éves koráig.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni.
Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó) a kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalhoz kell benyújtani.
2013. december 31. napja után született gyermek után jogosult a magyar nyelvű felső fokú alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató, ha a gyermek születését megelőző két éven belül legalább két aktív félévvel rendelkezik, a gyermek születésének napjától egy évig. A szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátás kerül egyszerre folyósításra több gyermek után, az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.
2016. január 01-től a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet dolgozni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A gyermekgondozási díj megállapítására irányuló eljárás a biztosított írásbeli kérelmére indul.

Gyermekgondozási díjra jogosult:
a) a biztosított szülő (nevelőszülő, helyettes szülő nem), ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) az anya, a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és egyedülálló férfi, aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.
A jogosultság fennállása alatt a biztosított, illetve szülő választhat a pénzbeli ellátások folyósítása között.
Szülő:
a) vér szerinti és az örökbefogadó szülő, együttélő házastárs
b) az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni
c) a gyám
Gyermekgondozási díjra jogosult a szülő nő, vagy a vér szerinti apa, ha magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, szakképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, ha a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása, vagy annak szüneteltetését ill. megszűnését követő 1 éven belül született, és az igénylő magyar állampolgár vagy másik EGT állampolgár.

Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben közlendő adatok köre:
- kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
- foglalkoztató adatai
- az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
- EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- jövedelmekről szóló adatok
- gyermek születési ideje, TAJ-száma
- gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok
- ugyanazon gyermek után ellátásban részesülő személyekre vonatkozó adat

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél kérelme alapján a foglalkoztató "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, amely tartalmazza az ügyfél által kitöltött "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezésű nyomtatványt.

Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki.

Ha a biztosított a gyermek születésének napját megelőző két éven belül más foglalkoztó(k)nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolni kell: "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról", valamint a "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatványokat. (2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt gyermekgondozási díj esetén)
A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csak abban az esetben kell csatolni, ha ugyanazon gyermekre vonatkozóan a gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították.
"Diplomás GYED" esetén "Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra", valamint "Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez".

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: az igénylő munkáltatójánál működő kifizetőhely
Egyéb esetben: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal.
Méltányossági eljárás esetében: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A "Diplomás GYED" esetén a kérelmet, amennyiben a szülő nő biztosított, akkor a kifizetőhely, vagy a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal, ha az igénylő nem biztosított, illetve az apa igénylése esetén a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal .

Ügyintézés határideje

Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a kormányhivatal kifizetőhelyének azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést.
(kifizetőhely vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal)

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki tekinthető szülőnek a gyermekgondozási díjra jogosultság szempontjából?
>a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
>az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
>a gyám, >Diplomás GYED esetén kizárólag a szülő nő, illetve a vér szerinti apa
Gyermekgondozási díjra jogosultság szempontjából nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő.
Jár-e a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében helyezik el?
Nem jár, kivéve, ha rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményben helyezik el., kivéve - 2015. december 31. napját követően- a szülő keresőtevékenységet folytat
Lehet-e szüneteltetni a gyermekgondozási díj folyósítását?
Igen. A jogosultsági idő alatt bármikor lehet kérni az ellátás folyósításának szüneteltetését, illetve az újbóli folyósítást. A szüneteltetés nem érinti a jogosultsági időtartamot és a gyermekgondozási díj összegét.
Megszűnik-e a gyermekgondozási díj folyósítása, ha megszűnik a munkaviszony?
Ha a munkaviszony a gyermekgondozási díj folyósítása alatt szűnik meg, a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani az eredetileg megállapított jogosultsági időtartamra.
Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány - ún. TB kiskönyv;

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:
"folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
visszamenőlegesen benyújtott kérelmek - az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. §, 42/B. §, 42/D. §, 42/E. §, 5/B. §, 79. §, 82/F. §,75/A. §, 50. §, 62. §
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102. §, 116. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 26. §, 26/A. §, 26/B. §, 26/C. §, 25/B. §, 41/A. §, 37-39. §, 39/A. §, 38/B. §, 49/B. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 4.-7. §
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. § (2)

Kulcsszavak

gyermekgondozási díj (gyed) gyed extra biztosítási jogviszony kifizetés jövedelem foglalkoztató "Diplomás GYED"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858