Akadálymentes verzió

Táppénz iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00056

Az ügy rövid leírása

A táppénz az egészségbiztosítás keretében járó keresetpótló juttatás, amely a keresőképtelenség miatt elvesztett jövedelem részbeni pótlását szolgálja.

Táppénz az igazolt keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző - Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése szerinti - folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb egy éven át.
(A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.)

A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
Táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól állapítható meg.
A GYED mellett munkát végző személy a GYED folyósítása mellett, keresőképtelensége esetén jogosult lehet táppénzre.
A keresőképtelenség elbírálása orvos-szakmai feladat, igazolása az erre rendszeresített nyomtatványon történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Táppénz megállapítására irányuló eljárás a keresőképtelen biztosított kérelmére indul.
Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

Keresőképtelen a táppénzre való jogosultság esetén:
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni (fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén is);
b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
c) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltottak.

Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a keresőképtelenséget, a táppénzfolyósítás időtartamát és a táppénz összegét jogviszonyonként kell megállapítani.

Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A táppénz megállapításához közlendő adatok köre:
- kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
- foglalkoztató adatai
- az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
- EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- keresőképtelenség időtartamára, betegszabadságra vonatkozó adatok

Milyen iratok szükségesek?

Ha a foglalkoztató nem társadalombiztosítási kifizetőhely a foglalkoztató a táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, melyhez csatolni kell a biztosított által benyújtott keresőképtelenségről szóló orvosi és egyéb igazolásokat.
Ha a biztosított a keresőképtelenséget megelőző két éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, csatolni kell továbbá
"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"
elnevezésű nyomtatványt.

Ha az orvosi igazolás szerint a keresőképtelenséget baleset okozta nyilatkozni kell a baleset körülményeiről.

Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki és csatolja a fentiekben felsorolt igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: a kifizetőhely
Egyéb esetben: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal
Méltányossági eljárás esetén: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Ha a táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a kormányhivatal kifizetőhelyének, azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést.
(kifizetőhely vagy egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal)

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A munkaviszony megszűnése után jár-e táppénz?
Nem. Táppénz abban az esetben jár, ha a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné a biztosított. A táppénzre jogosultság alapvető feltétele, hogy a keresőképtelenség a biztosítási idő alatt következik be és fennáll a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.
Veszélyeztetett várandósság esetén hogyan jár a táppénz?
A táppénzt az általános szabályok szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség esetén nincs betegszabadság.
Milyen kötelezettsége van a biztosítottnak a keresőképtelenség alatt?
A biztosított köteles a gyógyulása érdekében az orvost utasításait betartani és tájékoztatni:
> ha a keresőképtelenség ideje alatt munkába áll
> bejelentett lakhelyéről, tartózkodási helyéről más tartózkodási helyre távozik
> arról, ha más orvos is kezeli.
A biztosított köteles a táppénzt folyósító szervhez bejelenteni, ha biztosítási jogviszonya a táppénz folyósítása alatt megszűnik, vagy bármely tényt, adatot, ami a táppénz folyósítását érinti.
GYED folyósítása mellett folyósítható táppénz?
Igen, ha a GYED-ben részesülő személy kereső tevékenységet folytat és keresőképtelen lesz.

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány - ún. TB kiskönyv;

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:

"folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
visszamenőlegesen benyújtott kérelmek - az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 4. § 19.§
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 43-49. §, 79. §, 75/A. §, 61-62. §, 1. §, 49/B. §, 50. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 15-16. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102,. §, 116. §
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 126. §
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm.rendelet 10. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 27-31. §, 37. §, 38. §, 38/B. §, 39. §, 41. §, 47. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 4. §, 5. §, 6. §, 7. § (3), (5),
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. § (2)

Kulcsszavak

keresőképtelenség, táppénz folyamatos biztosítási jogviszony kifizetés jövedelem táppénz mértéke

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858