Akadálymentes verzió

Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00057

Az ügy rövid leírása

A gyermekápolási táppénz az egészségbiztosítás keretében járó keresetpótló juttatás arra az esetre, ha a biztosított beteg gyermeke ápolása miatt keresőképtelen.

Gyermekápolási táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban évenként és gyermekenként:
> egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg ápolása címén a gyermek egyéves koráig.
> egyévesnél idősebb, de három évesnél fiatalabb gyermek esetén a szülőknek külön-külön 84;
> háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek esetén a szülőknek külön-külön 42, egyedülállónak 84;
> hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek esetén a szülőknek külön-külön 14, egyedülállónak 28;
naptári napon át, a gyermek születésnapját követő naptól a születésnapjáig.

A keresőképtelenség elbírálása orvos-szakmai feladat.
A gyermek 12. születésnapjára nem jár táppénz. A gyermek 12. életévétől a 18. életévét megelőző napig méltányosságból igényelhető gyermek ápolási táppénz. Amennyiben a szülő gyermeke mellett tartózkodik a gyermek kórházi kezelésének ideje alatt, úgy a szülő kaphat gyermekápolási táppénzt. Ezen táppénzes napok száma csökkenti a gyermek életkorához igazodó gyermekápolási táppénzes napok számát, illetve a kórházi tartózkodás idejére a szülő méltányosságból is kérheti a táppénz megállapítását.
A gyermekápolási táppénz iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni. Ahol nincs foglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó) a kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalhoz kell benyújtani.

A gyermekápolási táppénz esetében a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Gyermekápolás táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt beteg gyermeke ápolása miatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
A jogosultság időtartama függ továbbá a gyermek életkorától (ld. 2. pont - az ügy rövid ismertetése) és attól, hogy a biztosított egyedülállónak minősül-e.

Keresőképtelen:
> az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
> a szülő, ha a 12 évesnél fialabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
> a szülő, aki saját háztartásában nevelt, 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja;
Kizárólag méltányosságból állapítható meg gyermekápolási táppénz a szülő részére, ha 12 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermekét otthonában ápolja, vagy a gyermek mellett tartózkodik a kórházban.
A szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást, de a szülőnek valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkeznie kell.
Szülő:
a) vér szerinti és az örökbefogadó szülő, együttélő házastárs
b) az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni
c) a gyám
d) a helyettes szülő és nevelőszülő.

Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A gyermekápolási táppénz (gyáp) megállapításához közlendő adatok köre:
- kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
- foglalkoztató adatai
- az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
- EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj

- az ápolt gyermek személyes adatai, TAJ-száma
- egyedülállóságra vonatkozó adat (családi állapot)
- nyilatkozat a korábban igénybevett gyáp-ról

Milyen iratok szükségesek?

A foglalkoztató a gyermekápolási táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, melyhez csatolni kell
- a biztosított által benyújtott keresőképtelenségről szóló orvosi és egyéb igazolásokat
- igazolást a szülő kórházban ápolt beteg gyermeke melletti együtt-tartózkodásról
- a "Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához" elnevezésű nyomtatványt 

Ha a biztosított a keresőképtelenséget megelőző két éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, csatolni kell továbbá
- "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt.

Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki és csatolja a fentiekben felsorolt igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: a kifizetőhely
Méltányossági eljárás esetében: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
Egyéb esetben: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

Ha a gyermekápolási táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a kormányhivatal kifizetőhelyének, azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést.
(kifizetőhely vagy egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal )

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan kell igazolni a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenséget?
A gyermek otthoni ápolása esetén az „Orvosi igazolás keresőképtelen állományba vételről” illetve "Igazolás folyamatos keresőképtelenségről" elnevezésű nyomtatvánnyal , mely a szülő adatain kívül a beteg gyermek adatait is tartalmazza, illetve a megfelelő kóddal jelölni kell, hogy beteg gyermek ápolása miatt került a szülő keresőképtelen állományba. Amennyiben a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a kórházban, úgy az ONYF által rendszeresített, a kórház által kiadott nyomtatvánnyal kell igazolni.
Élettárs jogosult-e gyermekápolási táppénzre?
Csak abban az esetben, ha a beteg gyermek az élettársnak vérszerinti gyermeke.
Hogyan kell számolni a gyermekápolási táppénzes napokat?
A gyermekápolási táppénzes napok nem naptári évre, hanem a gyermek születésnapját követő naptól a következő születésnapjáig terjedő időtartamra vonatkoznak, kivéve az egy évesnél fiatalabb gyermek esetén megállapítható gyermekápolási táppénz
A gyermek kórházi ápolása esetén jár-e gyermekápolási táppénz?
Igen, abban az esetben, ha a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke mellett tartózkodik és ezt a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény igazolja, illetve méltányosságból a gyermek 18 éves kora előtti időtartamra.
Jogosult-e az apa gyermekápolási táppénzre, ha az anya gyes-en van?
Igen, az apa akkor is jogosult gyermekápolási táppénzre, ha a gyermekápolási táppénzt ugyanazon gyermek után veszi igénybe, mint aki után az anya gyermekgondozási segélyben/gyermekgondozást segítő ellátásban részesül.


Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány - ún. TB kiskönyv, a foglalkoztató állítja ki.
Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:
szülő:
a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
a gyám,
a nevelőszülő és a helyettes szülő.
Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Az egyedülállóság szempontjából különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával ugyanabban a lakásban lakik, ha a házasság felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban.
azok a házastársak, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, vagy arra egyébként jogosultak,
előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.
"folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
gyermekgondozási támogatás - gyermekgondozási segély/gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás együtt
visszamenőlegesen benyújtott kérelmek - az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 43-46. §, 50. §, 62. §, 75/A. §, 79. §, 5/B.§
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71. §, 72. §, 98-99. §, 102. §, 116. §
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm.rend.11. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 1. §, 27-31. §, 38-39. §, 41. § 37. §, 49/B. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 4.-7. §
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. § (2)

Kulcsszavak

ápolt gyermek, kórházi és otthoni ápolás gyermekápolási táppénz, GYÁP kifizetés jövedelem szülő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858