Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

POLGM00002

Az ügy rövid leírása

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.  
A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el.  
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A felhívást a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni. A polgármester a gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást adhat. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon belföldi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglalt mentességgel

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Halasztás iránti kérelem indokai

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték és költségmentes

Hol intézhetem el?

Polgármester feladat és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Polgármesteri Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki engedélyezi a polgári védelmi szervezet tagjának, hogy a gyakorlaton való részvétel alól halasztást kapjon?
A polgármester, amelyik a kiképzésre besosztó határozatot hozta.

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hirdetm12091316PolgVedelem

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

A polgári védelmi szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik.

A polgári védelmi gyakorlati kiképzés célja:
 a) a felkészítés során elsajátított ismeretek elmélyítése és a gyakorlatban történő alkalmazás begyakorlása,
 b) a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének gyakorlása,
 c) a mozgósítás időben történő elérése, valamint
 d) az a)–c) pontban foglaltak ellenőrzése.
 (2) A polgári védelmi gyakorlati kiképzésre a BM OKF évenként, az elméleti kiképzéshez igazodó gyakorlati kiképzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.
A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére téríti meg.

A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés  c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés , 56. § (1)-(5), 58. § (2), (4) bekezdés , 59. §, 60. § (2), 65. § (1), 71. § (1)-(2) bekezdés , 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés    

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. § 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont 

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. § 

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) b) pont, 47. §, 53. §, 54. § (1)-(2) bekezdés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés 

Kulcsszavak

polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858