Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

Kódszám

POLGM00010

Az ügy rövid leírása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény bizonyos esetekben felmenti a kötelezettség alól az állampolgárt, illetve lehetővé teszi, hogy azt munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával teljesítse.
 
Munkakörből, vagy közmegbízatásból eredő mentesség:
- országgyűlési képviselő,
- európai parlamenti képviselő,
- állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
- jegyző,
- bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,
- a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
- egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
- kórházi, járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
- az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,
- a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja,
- közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
- közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
- szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon belföldi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú magyar állampolgár

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Annak megjelölése, hogy mely munkakört gyakorol, vagy közmegbizatást lát el.

A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:

a) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

b) az európai parlamenti képviselő,

c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,

d) a jegyző,

e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,

f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,

g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,

h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,

i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,

j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja,

k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,

l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,

m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.

Milyen iratok szükségesek?

A polgári védelmi kötelezettség munkakör vagy közmegbízatás ellátásával történő teljesítése igazolható:

a) országgyűlési képviselő az erről kiállított megbízólevéllel, illetve képviselői igazolványával,

b) a munkaviszony fennállása a munkáltató által kiállított igazolással,

c) készenléti szolgálat a készenlétet elrendelő okmánnyal,

d) közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja a munkáltató által kiállított igazolással.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték és költségmentes

Hol intézhetem el?

Polgármester feladat és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Polgármesteri Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan egyeztethető össze a napi 8 órás munkával a polgári védelem szervezetben való tagság?
Nem a mindennapi életet meghatározó szolgálatról van szó. A felkészítésen kívül csak a nagy kiterjedésű káresemények felszámolásában van szükség az állampolgárok segítségére, amelyek szerencsére ritkák. Felkészítésre és veszélyhelyzetben, mozgósítás esetén a munkáltató köteles elengedni az alkalmazottat, hogy teljesíthesse állampolgári kötelezettségét. A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár. Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni. A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére téríti meg. Tehát a munkáltató költségtérítésre jogosult, így a munkavállalónak nem kell aggódnia, hogy mások segítése végett kell otthagynia az önkéntesnek munkahelyét.

Mi történik akkor, ha adatszolgáltatási kötelezettségemnek vagy megjelenési kötelezettségemnek felhívásra nem teszek eleget?
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében az a személy, akit polgári védelmi kötelezettség terhel, szabálysértést követ el, amennyiben elmulasztja adatszolgáltatási vagy megjelenési kötelezettségének teljesítését. Így büntethető is. A katasztrófavédelem azonban hangsúlyozni kívánja, hogy az ország önvédelmi képességének javítása érdekében fontos a polgári védelmi szolgálat társadalmi elfogadása.
2012-ben mindössze 154 polgári védelmi szolgálatba beosztott állampolgárt alkalmaztak ténylegesen, elsősorban hóeltakarítási, illetve viharkárokat követő helyreállítási munkálatokra. Ez a létszám az állam mintegy 10 milliós népességéhez képest elenyésző. Természetesen adódhat az ország életében olyan súlyos katasztrófa, amikor több ember bevonására van szükség. Azon túl, hogy a polgári védelmi kötelezettség egy 1935 óta létező (ekkor még légoltalmi kötelezettségnek hívták) állampolgári kötelezettség, minden magyar ember jól felfogott érdeke is a haza megóvása a természeti csapásokkal szemben.

Fontosabb fogalmak

  -Területi
    -Települési
    -Munkahelyi

Polgári védelmi szervezet tagjai:
    -polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek;
    -önkéntesen jelentkező személyek;

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás:
   - a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be;
   -a területi, települési polgári védelmi szervezetbe csak a településen, fővárosban a fővárosi kerületben lakó vagy ezek területén munkaviszonyban álló embert lehet beosztani.

A polgári védelmi szervezetek egymás mellé rendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

A központi polgári védelmi szervezet
    -olyan szakfeladat ellátására hozzák létre, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel
    -felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt
    -tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki

A területi polgári védelmi szervezet
   -olyan polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni
    -felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján
    -tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A települési polgári védelmi szervezet
    -létre kell hozni községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja
    -létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg
    -tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A munkahelyi polgári védelmi szervezet
    -a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében
    t-agját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki

Önkéntes polgári védelem
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezik az állampolgár, majd nyilatkozatot tesz, amely alapján a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

Függelmi viszonyok a polgári védelmi szervezetekben
A beosztottak szolgálatukat függelmi rendben teljesítik.
Az elöljáró utasítása nem irányulhat
    -a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására,
    -emberi méltóságának megsértésére,
    -életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat. 

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. Törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. §, 56. § (1)-(5) bekezdés, 58. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, (7)-(8) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71-72. §     

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. § 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont 

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. § 

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 25. §, 26/A. §, 47. §, 53. §, 54. § (1)-(2) bekezdés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nyilatkozat, polgári védelmi kötelezettség, munkakör ellátásávalközmegbizatás gyakorlásával való teljesítése, munkakör ellátásávalközmegbizatás gyakorlásával való teljesítése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858